home

fighting ships of the world

SOVIET NAVY (USSR)

COASTAL FORCES

G-5 type motor torpedo boats (1933-1944)

G-5 type X series MTB

G-5 type XIbis series MTB

G-5 type motor mortar boat (project 213)

TK-52 1944

Names

1 [No1], 7/1943- 81 [No81], 11/1943- -320 [SK-320], 10/1944- TK-801

2 [No2], 7/1943- 82 [No82], 11/1943- -321 [SK-321], 10/1944- TK-802

3 [No3], 7/1943- 83 [No83], 11/1943- -322 [SK-322], 10/1944- TK-803

4 [No4], 11/1943- -323 [SK-323], 10/1944- TK-804

5 [No5], 7/1943- 84 [No84], 11/1943- -326 [SK-326], 10/1944- TK-807

6 [No6], 7/1943- 91 [No91], 11/1943- -324 [SK-324], 10/1944- TK-805

7 [No7], 7/1943- 92 [No92], 11/1943- -325 [SK-325], 10/1944- TK-806

8 [No8], 7/1943- 93 [No93], 11/1943- -327 [SK-327], 10/1944- TK-808

10 [No10], 5/1936- 13 [No13], 1940- 133 [No133], 10/1942- 149 [No149], 5/1943- 136 [No136], 2/1944- TK-681

11 (i) [No11], 2/1944- TK-511

11 (ii) [No11], 5/1940- 14 [No14], 9/1941- 11 [No11]

11 (iii) [No11], 11/1940- 45 [No45]

11 (iv) [No11], 1937- 81 [No81], 3/1940- 89 [No89], 2/1944- TK-89

12 (i) [No12], 11/1940- 10 [No10], 8/1942- 71 [No71]

12 (ii) [No12]

12 (iii) [No12], 3/1940- 18 [No18], 2/1944- TK-18

12 (iv) [No12], 12/1934- 122 [No122], 6/1941- 85 [No85], 9/1941- 103 [No103], 4/1944- TK-103

12 (v) [No12], 1940- 132 [No132], 11/1943- 14 [No14], 2/1944- TK-361

13 (i) [No13], 5/1936- 12 [No12], 12/1939- 92 [No92], 1940- 53 [No53], 2/1944- TK-575

13 (ii) [No13], 1937- 84 [No84], 1937- 31 [No31], 4/1939- 14 [No14], 5/1940- 11 [No11]

15 (i) [No15], 7/1935- 14 [No14], 2/1944- TK-601

15 (ii) [No15]

15 (iii) [No15], 4/1944- TK-15

16 (i) [No16], 2/1944- TK-661

16 (ii)

17 (i) [No17], 7/1935- 15 [No15], 2/1944- TK-631

17 (ii) [No17], 2/1944- TK-691

20 [No20], 5/1936- 23 [No23], 1940- 143 [No143], 10/1942- 159 [No159], 5/1943- 146 [No146], 2/1944- TK-682

21 (i) [No21], 2/1944- TK-512

21 (ii), 5/1940- 24 [No24], 9/1941- 21 [No21]

21 (iii) [No21], 11/1940- 35 [No35]

21 (iv) [No21], 1937- 61 [No61], 3/1940- 69 [No69], 2/1944- TK-69

21 (v) [No21], 2/1944- TK-304

22 (i) [No22], 11/1940- 20 [No20], 8/1942- 81 [No81], 2/1944- TK-311

22 (ii) [No22], 2/1944- TK-322

22 (iii) [No22], 3/1940- 28 [No28], 2/1944- TK-28

22 (iv) [No22], 1940- 142 [No142], 11/1943- 24 [No24], 2/1944- TK-362

23 (i) [No23], 2/1944- TK-342

23 (ii) [No23], 5/1936- 22 [No22], 1937- 173 [No173], 1940- 43 [No43], 2/1944- TK-574

23 (iii) [No23], 1937- 74 [No74]

25 (i) [No25], 7/1935- 24 [No24], 2/1944- TK-602

25 (ii) [No25], 2/1944- TK-382

25 (iii) [No25], 4/1944- TK-25

26 [No26], 2/1944- TK-662

27 (i) [No27], 7/1935- 25 [No25], 2/1944- TK-632

27 (ii) [No27], 2/1944- TK-692

30 [No30], 5/1936- 33 [No33], 2/1944- TK-573

31 (i) [No31], 2/1944- TK-513

31 (ii) [No31], 1937- 111 [No111], 3/1940- 119 [No119], 2/1944- TK-119

32 (i) [No32], 11/1940- 30 [No30], 8/1942- 91 [No91]

32 (ii) [No32], 3/1940- 38 [No38], 2/1944- TK-38

32 (iii) [No32], 11/1940- 43 [No43], 8/1942- 83 [No83], 2/1944- TK-352

32 (iv) [No32], 1940- 152 [No152], 11/1943- 34 [No34], 2/1944- TK-363

33 (i) [No33], 5/1936- 32 [No32], 1937- 183 [No183], 1940- 23 [No23], 2/1944- TK-572

33 (ii) [No33]

33 (iii) [No33], 1937- 95 [No95], 11/1940- 94 [No94], 8/1942- 36 [No36], 7/1943- 44 [No44]

35 (i) [No35], 7/1935- 34 [No34], 2/1944- TK-603

35 (ii) [No35 Altayskiy Komsomolets], 4/1944- -35 [TK-35 Altayskiy Komsomolets]

36 [No36], 2/1944- TK-663

37 (i) [No37], 7/1935- 35 [No35], 2/1944- TK-633

37 (ii) [No37], 2/1944- TK-693

40 [No40], 5/1936- 43 [No43], 1940- 153 [No153], 10/1942- 169 [No169], 5/1943- 156 [No156], 2/1944- TK-683

41 (i) [No41], 1937- 11 [No11], 3/1940- 19 [No19], 2/1944- TK-19

41 (ii) [No41], 4/1939- 31 [No31], 5/1940- 34 [No34], 9/1941- 31 [No31]

41 (iii) [No41], 2/1944- TK-514

42 (i) [No42], 11/1940- 40 [No40], 8/1942- 101 [No101]

42 (ii) [No42], 2/1944- TK-323

42 (iii) [No42], 3/1940- 48 [No48], 2/1944- TK-48

42 (iv) [No42], 1940- 162 [No162], 11/1943- 44 [No44], 2/1944- TK-364

43 (i) [No43]

43 (ii) [No43], 1937- 54 [No54], 8/1942- 26 [No26], 7/1943- 14 [No14]

43 (iii) [No43], 3/1940- 42 [No42], 3/1940- 128 [No128], 2/1944- TK-128

45 (i) [No45], 7/1935- 44 [No44], 2/1944- TK-604

45 (ii) [No45 Komsomolets Oyrotii], 4/1944- -45 [TK-45 Komsomolets Oyrotii]

46 [No46], 2/1944- TK-664

47 (i) [No47], 7/1935- 45 [No45], 2/1944- TK-634

47 (ii) [No47], 2/1944- TK-694

50 [No50], 5/1936- 53 [No53], 1940- -6 [U-6], 6/1944- TK-577

51 (i) [No51], 4/1939- 41 [No41], 5/1940- 44 [No44], 9/1941- 41 [No41], 4/1944- TK-41

51 (ii) [No51], 2/1944- TK-515

51 (iii) [No51], 3/1940- 59 [No59], 2/1944- TK-59

52 (i) [No52], 11/1940- 32 [No32]

52 (ii) [No52], 11/1940- 50 [No50], 8/1942- 111 [No111]

52 (iii) [No52], 3/1940- 58 [No58]

52 (iv), 1940- 172 [No172], 11/1943- 54 [No54], 2/1944- TK-365

53 (i) [No53], 1937- 34 [No34]

53 (ii) [No53], 11/1940- 115 [No115], 4/1942- 73 [No73], 8/1942- 33 [No33], 2/1944- TK-343

53 (iii) [No53], 5/1936- 52 [No52], 1940- 135 [No135], 2/1944- TK-647

55 (i) [No55], 7/1935- 54 [No54], 2/1944- TK-605

55 (ii) [No55], 4/1944- TK-55; 56 [No56], 2/1944- TK-665

57 (i) [No57], 7/1935- 55 [No55], 2/1944- TK-635

57 (ii) [No57], 2/1944- TK-695

60 [No60], 5/1936- 63 [No63], 2/1944- TK-576

61 (i) [No61], 1937- 21 [No21], 3/1940- 29 [No29], 2/1944- TK-29

61 (ii) [No61]

61 (iii) [No61], 2/1944- TK-516

62 (i) [No62], 11/1940- 60 [No60], 8/1942- 121 [No121], 2/1944- TK-315

62 (ii) [No62], 3/1940- 68 [No68], 2/1944- TK-68

62 (iii) [No62], 11/1940- 105 [No105]

62 (iv) [No62], 1940- 182 [No182], 11/1943- 64 [No64], 2/1944- TK-366

63 (i) [No63], 11/1940- 33 [No33]

63 (ii) [No63], 1937- 44 [No44]

63 (iii) [No63], 5/1936- 62 [No62], 3/1940- 118 [No118], 2/1944- TK-118

65 (i) [No65], 7/1935- 64 [No64], 2/1944- TK-606

65 (ii) [No65], 2/1944- TK-386

65 (iii) [No65 Tyumenskiy Rabochiy], 4/1944- -65 [TK-65 Tyumenskiy Rabochiy]

66 [No66], 2/1944- TK-666

67 (i) [No67], 7/1935- 65 [No65], 2/1944- TK-636

67 (ii) [No67], 2/1944- TK-696

70 [No70], 5/1936- 133 [No133], 1940- 13 [No13], 2/1944- TK-571

71 (i) [No71], 11/1940- 11 [No11], 2/1944- TK-303

71 (ii) [No71], 1937- 41 [No41], 3/1940- 49 [No49], 2/1944- TK-49

71 (iii) [No71], 4/1939- 51 [No51], 5/1940- 54 [No54], 9/1941- 51 [No51], 4/1944- TK-51, 12/1944- TK-90

71 (iv) [No71], 2/1944- TK-521

72 (i) [No72], 11/1940- 70 [No70], 8/1942- 74 [No74]

72 (ii) [No72]

72 (iii) [No72], 3/1940- 78 [No78], 2/1944- TK-78

73 (i) [No73], 1937- 24 [No24]

73 (ii) [No73], 11/1940- 53 [No53], 2/1944- TK-345

73 (iii) [No73], 9/1941- 14 [No14], 4/1944- TK-14

73 (iv) [No73], 6/1937- 74 [No74], 2/1944- TK-611

74 [No74], 6/1937- 73 [No73], 2/1944- TK-581

75 (i) [No75], 5/1935- 113 [No113], 4/1939- 43 [No43], 6/1941- 105 [No105], 9/1941- 123 [No123]

75 (ii) [No75], 2/1944- TK-641

75 (iii) [No75], 10/1941- 55 [No55]

75 (iv) [No75 Barnaul`skiy Komsomolets]

76 (i) [No76], 2/1944- TK-671

76 (ii) [No76]

77 [No77], 2/1944- TK-77

80 [No80], 5/1936- 143 [No143], 1940- 163 [No163], 10/1942- 179 [No179], 5/1943- 166 [No166], 2/1944- TK-684

81 (i) [No81], 1937- 71 [No71], 3/1940- 79 [No79], 2/1944- TK-79

81 (ii) [No81], 2/1944- TK-522

81 (iii) [No81], 8/1942- 61 [No61]

81 (iv) [No81], 12/1934- 112 [No112], 6/1941- 75 [No75], 9/1941- 93 [No93], 4/1944- TK-93

81 (v) [No81], 4/1939- 111 [No111], 5/1940- 114 [No114], 9/1941- 111 [No111], 4/1944- TK-111

82 (i) [No82], 11/1940- 80 [No80], 8/1942- 84 [No84]

82 (ii) [No82], 2/1944- TK-331

82 (iii) [No82], 3/1940- 88 [No88]

83 (i) [No83], 4/1939- 13 [No13], 9/1941- 23 [No23]

83 (ii) [No83], 1937- 55 [No55]

83 (iii) [No83], 9/1941- 24 [No24]

83 (iv) [No83], 6/1937- 84 [No84], 2/1944- TK-612

84 [No84], 6/1937- 83 [No83], 2/1944- TK-582

85 (i) [No85], 2/1944- TK-642

85 (ii) [No85 Molodoy Altaets], 4/1944- -85 [TK-85 Molodoy Altaets]

86 (i) [No86], 2/1944- TK-672

86 (ii) [No86], 2/1944- TK-411

87 [No87], 2/1944- TK-87

90 [No90], 5/1936- 153 [No153], 1940- 173 [No173], 10/1942- 189 [No189], 5/1943- 176 [No176], 2/1944- TK-685

91 (i) [No91], 11/1940- 41 [No41]

91 (ii) [No91], 4/1939- 61 [No61], 5/1940- 64 [No64], 9/1941- 61 [No61], 4/1944- TK-61

91 (iii) [No91], 2/1944- TK-523

91 (iv) [No91], 1937- 101 [No101], 3/1940- 109 [No109], 2/1944- TK-109

92 (i) [No92], 11/1940- 90 [No90], 8/1942- 94 [No94], 2/1944- TK-371

92 (ii) [No92]

92 (iii) [No92]

93 (i) [No93], 1937- 14 [No14], 8/1942- 16 [No16]

93 (ii) [No93], 4/1939- 23 [No23], 9/1941- 43 [No43], 4/1944- TK-43

93 (iii) [No93], 9/1941- 34 [No34]

93 (iv) [No93], 6/1937- 94 [No94], 2/1944- TK-613

94 [No94], 6/1937- 93 [No93], 2/1944- TK-583

95 (i) [No95], 5/1935- 153 [No153], 4/1939- 63 [No63], 9/1941- 73 [No73]

95 (ii) [No95], 2/1944- TK-643

95 (iii) [No95 Geroy Sovetskogo Soyuza Fedya Fomin]

96 [No96] (i), 2/1944- TK-673

96 (ii) [No96]

97 [No97], 2/1944- TK-97

100 [No100], 5/1936- 163 [No163], 1940- 183 [No183], 10/1942- 199 [No199], 5/1943- 186 [No186], 2/1944- TK-686

101 (i) [No101], 11/1940- 31 [No31], 2/1944- TK-301

101 (ii) [No101], 1937- 31 [No31], 3/1940- 39 [No39], 2/1944- TK-39

101 (iii) [No101], 4/1939- 91 [No91], 5/1940- 94 [No94], 9/1941- 91 [No91]

101 (iv) [No101], 2/1944- TK-524

101 (v) [No101], 2/1944- TK-314

102 (i) [No102], 11/1940- 100 [No100], 8/1942- 104 [No104], 2/1944- TK-372

102 (ii) [No102], 2/1944- TK-332

102 (iii) [No102], 3/1940- 108 [No108], 2/1944- TK-108

103 (i) [No103], 4/1939- 33 [No33], 9/1941- 53 [No53], 4/1944- TK-53

103 (ii) [No103]

103 (iii) [No103], 8/1942- 13 [No13], 2/1944- TK-341

103 (iv) [No103], 6/1937- 104 [No104], 2/1944- TK-614

103 (v) [No103], 1937- 104 [No104], 8/1942- 24 [No24]

104 [No104], 6/1937- 103 [No103], 2/1944- TK-584

105 (i) [No105], 2/1944- TK-644

105 (ii) [No105 Pioner Altaya], 4/1944- -105 [TK-105 Pioner Altaya]

105 (iii) [No105], 5/1935- 123 [No123], 7/1935- 181 [No181]

106 (i) [No106], 2/1944- TK-674

106 (ii) [No106 Moskovskiy Remeslennik Trudovykh Rezervov], 2/1944- -412 [TK-412 Moskovskiy Remeslennik Trudovykh Rezervov]

107 [No107], 1940- 147 [No147], 2/1944- TK-147

111 (i) [No111], 11/1940- 51 [No51], 2/1944- TK-302

111 (ii) [No111], 1937- 91 [No91], 3/1940- 99 [No99], 2/1944- TK-99

111 (iii) [No111], 4/1939- 101 [No101], 5/1940- 104 [No104], 9/1941- 101 [No101], 4/1944- TK-101

111 (iv) [No111], 2/1944- TK-525

112 (i) [No112], 3/1940- 98 [No98], 2/1944- TK-98

112 (ii) [No112], 11/1940- 110 [No110], 8/1942- 114 [No114], 2/1944- TK-373

112 (iii) [No112]

113 (i) [No113], 1937- 65 [No65], 10/1941- 84 [No84], 8/1942- 14 [No14]

113 (ii) [No113], 9/1941- 54 [No54]

113 (iii) [No113], 6/1937- 114 [No114], 2/1944- TK-615

114 (i) [No114], 6/1937- 113 [No113], 2/1944- TK-585

114 (ii) [No114], 8/1942- 54 [No54], 7/1943- 105 [No105], 2/1944- TK-393

115 [No115], 2/1944- TK-645

116 (i) [No116], 2/1944- TK-675

116 (ii) [No116 Molodoy Patriot Trudovykh Rezervov]

117 [No117], 2/1944- TK-117

121 (i) [No121], 11/1940- 61 [No61]

121 (ii) [No121], 2/1944- TK-526

121 (iii) [No121], 5/1940- 124 [No124], 9/1941- 121 [No121]

121 (iv) [No121], 3/1940- 129 [No129], 2/1944- TK-129

122 (i) [No122], 11/1940- 120 [No120], 8/1942- 124 [No124]

122 (ii) [No122]

122 (iii) [No122], 11/1941- 139 [No139], 2/1944- TK-139

123 (i) [No123], 1937- 185 [No185], 11/1940- 64 [No64], 8/1942- 44 [No44]

123 (ii) [No123], 5/1940- 71 [No71]

123 (iii) [No123]

123 (iv) [No123], 6/1937- 124 [No124], 2/1944- TK-616

124 (i) [No124], 6/1937- 123 [No123], 2/1944- TK-586

124 (ii) [No124], 8/1942- 46 [No46]

125 [No125], 2/1944- TK-646

126 (i) [No126], 2/1944- TK-676

126 (ii) [No126 Trudovye Rezervy Tatarii], 2/1944- -413 [TK-413 Trudovye Rezervy Tatarii]

127 [No127], 2/1944- TK-127

131 (i) [No131], 11/1940- 71 [No71]

131 (ii) [No131], 4/1939- 71 [No71], 5/1940- 74 [No74], 9/1941- 71 [No71]

131 (iii) [No131], 2/1944- TK-531

131 (iv) [No131], 5/1940- 134 [No134], 9/1941- 131 [No131]

132 (i) [No132], 1940- 12 [No12]

132 (ii), 11/1940- 75 [No75], 4/1942- 12 [No12], 2/1944- TK-321

133 (i) [No133], 5/1940- 17 [No17], 9/1941- 74 [No74]

133 (ii) [No133], 2/1944- TK-591

134 [No134], 8/1942- 56 [No56]

135 (i) [No135], 8/1942- 75 [No75]

135 (ii) [No135], 8/1941- 132 [No132], 8/1942- 93 [No93], 2/1944- TK-353

137 [No137], 1940- 107 [No107], 2/1944- TK-107

141 (i) [No141], 4/1939- 81, 5/1940- 84 [No84], 9/1941- 81 [No81], 4/1944- TK-81

141 (ii)[No141], 11/1940- 91 [No91]

141 (iii) [No141], 2/1944- TK-532

141 (iv) [No141], 5/1940- 144 [No144], 9/1941- 141 [No141], 12/1944- TK-80

142 (i) [No142], 1940- 22 [No22], 2/1944- TK-542

142 (ii) [No142], 11/1940- 85 [No85]

143 (i) [No143], 5/1940- 27 [No27]

143 (ii) [No143], 7/1935- 123 [No123], 4/1939- 53 [No53], 9/1941- 63 [No63], 4/1944- TK-63

143 (iii) [No143], 2/1944- TK-592

144 [No144], 8/1942- 66 [No66]

145 (i) [No145], 8/1941- 142 [No142]

145 (ii) [No145], 8/1942- 85 [No85], 2/1944- TK-392

147 [No147], 1940- 137 [No137], 2/1944- TK-137

151 (i) [No151], 4/1939- 24 [No24], 5/1940- 21 [No21], 9/1941- 33 [No33], 4/1944- TK-33

151 (ii) [No151], 11/1940- 121 [No121], 8/1942- 86 [No86]

151 (iii) [No151], 2/1944- TK-533

151 (iv) [No151], 5/1940- 154 [No154], 9/1941- 151 [No151]

152 (i) [No152], 1940- 32 [No32], 2/1944- TK-543

152 (ii) [No152], 11/1940- 95 [No95], 4/1942- 142 [No142], 8/1942- 112 [No112]

153 (i) [No153], 5/1940- 37 [No37], 9/1941- 84 [No84], 4/1944- TK-84

153 (ii) [No153], 2/1944- TK-593

154 (i) [No154], 5/1940- 91 [No91], 9/1941- 124 [No124], 4/1944- TK-124

154 (ii) [No154], 8/1942- 76 [No76], 4/1943- 75 [No75], 2/1944- TK-391

155 (i) [No155]

155 (ii) [No155], 8/1941- 152 [No152]

157 [No157], 2/1944- TK-157

161 (i) [No161], 11/1940- 101 [No101], 8/1942- 21 [No21]

161 (ii) [No161], 6/1941- 95 [No95], 9/1941- 113 [No113]

161 (iii) [No161], 2/1944- TK-534

161 (iv) [No161], 5/1940- 164 [No164], 9/1941- 161 [No161], 4/1944- TK-161

162 (i) [No162], 1940- 42 [No42], 2/1944- TK-544

162 (ii) [No162], 11/1940- 62 [No62], 2/1944- TK-325

162 (iii) [No162], 1937- 13 [No13]

163 (i) [No163], 5/1940- 47 [No47]

163 (ii) [No163], 2/1944- TK-594

164 [No164], 5/1940- 101 [No101], 9/1941- 134 [No134]

165 (i) [No165], 8/1941- 162 [No162], 8/1942- 103 [No103]

165 (ii) [No165], 8/1942- 95 [No95]

167 [No167], 2/1944- TK-167

171 (i) [No171], 11/1940- 111 [No111]

171 (ii) [No171]

171 (iii) [No171]

171 (iv) [No171], 2/1944- TK-535

172 (i) [No172], 11/1940- 52 [No52], 2/1944- TK-324

172 (ii) [No172], 1940- 52 [No52], 2/1944- TK-545

173 (i) [No173], 5/1940- 57 [No57], 9/1941- 94 [No94], 4/1944- TK-94

173 (ii) [No173], 2/1944- TK-595

174 [No174], 5/1940- 111 [No111], 9/1941- 44 [No44], 4/1944- TK-44

175 (i) [No175]

175 (ii) [No175], 8/1941- 172 [No172], 8/1942- 115 [No115], 2/1944- TK-394

177 [No177], 2/1944- TK-177

181 (i) [No181], 11/1940- 21 [No21]

181 (ii) [No181], 5/1940- 184 [No184], 11/1940- 174 [No174], 9/1941- 171 [No171]

181 (iii) [No181]

181 (iv) [No181], 2/1944- TK-536

182 (i) [No182], 1940- 62 [No62], 2/1944- TK-546

182 (ii) [No182], 11/1940- 125 [No125], 4/1942- 83 [No83], 8/1942- 43 [No43], 2/1944- TK-344

183 (i) [No183], 5/1940- 67 [No67], 9/1941- 104 [No104]

183 (ii) [No183], 2/1944- TK-596

184 (i) [No184], 5/1940- 121 [No121], 9/1941- 64 [No64], 12/1944- TK-70

184 (ii) [No184], 9/1941- 114 [No114]

185 (i) [No185], 8/1942- 105 [No105]

185 (ii) [No185], 8/1941- 182 [No182], 8/1941- 125 [No125]

187 [No187], 2/1944- TK-187

-73 [TK-73 Yunyy Tambovets]

-83 [TK-83 Tambovskiy Remeslennik]

-115 [TK-115 Altayskiy Shkolnik]

-125 [TK-125 Altaets]

-135 [TK-135 Tyumenskiy Rabochiy]

-145 [TK-145 Kazanskiy Rechnik]

TK-305 - 308

-312 [TK-312 Tyumenskiy Rabochiy]

TK-313

TK-316

TK-326

TK-333 - 335

-336 [TK-336 Morshanets]

-354 [TK-354 Chkalovskiy Komsomolets]

TK-355

TK-381

TK-383 - 385

TK-395

-396 [TK-396 Trudyashchiysya Kirgizii]

TK-457 - 459

-462 [TK-462 Tambovets]

 

MTBs were built in nine series: series VI, VII, VIII and IX completed in 1934 - 1937, series X completed in 1937 - 1938, series XI completed in 1938 - 1941, and series XI-bis, XII and XIII completed in 1941 - 1944.

Builders

194 Yd (Marti Yd), Leningrad: No10 (i), 11 (i), 11 (ii), 11 (iv), 12 (i), 12 (ii), 12 (iii), 12 (iv), 12 (v), 13 (i), 13 (ii), 15 (i), 16 (i), 17 (i), 17 (ii), 20 (i), 21 (i), 21 (ii), 21 (iv), 22 (i), 22 (ii), 22 (iii), 22 (iv), 23 (i), 23 (ii), 23 (iii), 25 (i), 26 (i), 27 (i), 27 (i), 30 (i), 31 (i), 31 (ii), 31 (iii), 32 (i), 32 (ii), 32 (iii), 32 (iv), 33 (i), 33 (ii), 33 (iii), 35 (i), 36 (i), 37 (i), 37 (ii), 40 (i), 41 (i), 41 (ii), 41 (iii), 42 (i), 42 (ii), 42 (iii), 42 (iv), 43 (i), 43 (ii), 43 (iii), 45 (i), 46 (i), 47 (i), 47 (ii), 50 (i), 51 (i), 51 (ii), 51 (iii), 52 (i), 52 (ii), 52 (iii), 52 (iv), 53 (i), 53 (ii), 53 (iii), 55 (i), 56 (i), 57 (i), 57 (ii), 60 (i), 61 (i), 61 (ii), 61 (iii), 62 (i), 62 (ii), 62 (iii), 62 (iv), 63 (i), 63 (ii), 63 (iii), 65 (i), 66 (i), 67 (i), 67 (ii), 70 (i), 71 (i), 71 (ii), 71 (iii), 71 (iv), 72 (i), 72 (ii), 72 (iii), 73 (i), 73 (ii), 73 (iii), 73 (iv), 74 (i), 75 (i), 75 (ii), 76 (i), 77 (i), 80 (i), 81 (i), 81 (ii), 81 (iii), 81 (iv), 81 (v), 82 (i), 82 (ii), 82 (iii), 83 (i), 83 (ii), 83 (iii), 83 (iv), 84 (i), 85 (i), 85 (ii), 86 (i), 87 (i), 90 (i), 91 (i), 91 (ii), 91 (iii), 91 (iv), 92 (i), 92 (ii), 92 (iii), 93 (i), 93 (ii), 93 (iii), 93 (iv), 94 (i), 95 (i), 95 (ii), 96 (i), 97 (i), 100 (i), 101 (i), 101 (ii), 101 (iii), 101 (iv), 102 (i), 102 (ii), 102 (iii), 103 (i), 103 (ii), 103 (iii), 103 (v), 104 (i), 105 (i), 105 (iii), 106 (i), 107 (i), 111 (i), 111 (i), 111 (ii), 111 (iii), 112 (i), 112 (ii), 112 (iii), 113 (i), 113 (i), 113 (ii), 114 (i), 115 (i), 116 (i), 117 (i), 121 (i), 121 (ii), 121 (iii), 121 (iv), 122 (i), 122 (ii), 122 (iii), 123 (i), 123 (ii), 123 (iii), 123 (iv), 124 (i), 125 (i), 126 (i), 127 (i), 131 (i), 131 (ii), 131 (iii), 131 (iv), 132 (i), 132 (ii), 133 (i), 137 (i), 141 (i), 141 (ii), 141 (iii), 141 (iv), 142 (i), 142 (ii), 143 (i), 147 (i), 151 (i), 151 (ii), 151 (iii), 151 (iv), 152 (i), 152 (ii), 153 (i), 154 (i), 157 (i), 161 (i), 161 (ii), 161 (iii), 161 (iv), 162 (i), 162 (ii), 162 (iii), 163 (i), 164 (i), 167 (i), 171 (i), 171 (ii), 171 (iii), 171 (iv), 172 (i), 172 (ii), 173 (i), 174 (i), 177 (i), 181 (i), 181 (ii), 181 (iii), 181 (iv), 182 (i), 182 (ii), 183 (i), 184 (i), 184 (ii), 187 (i)

532 Yd, Kerch: No 11 (iii), 15 (ii), 21 (iii), 25 (ii), 65 (ii), 75 (iii), 103 (iv), 114 (ii), 124 (ii), 134 (i), 135 (i), 135 (ii), 144 (i), 145 (i), 145 (ii), 154 (ii), 155 (i), 155 (ii), 165 (i), 165 (ii), 175 (i), 175 (ii), 185 (i), 185 (ii)

639 Yd, Tyumen`: No1 - 8, 15 (iii), 16 (ii), 21 (v), No35 (ii) Altayskiy Komsomolets, 35 (iii), No45 (ii) Komsomolets Oyrotii, 55 (ii), No65 (iii) Tyumenskiy Rabochiy, No75 (iv) Barnaulskiy Komsomolets, 76 (ii), No85 (iii) Molodoy Altaets, 86 (ii), No95 (iii) Geroy Sovetskogo Soyuza Fedya Fomin, 96 (ii), 101 (v), No105 (ii) Pioner Altaya, No106 (ii) Moskovskiy Remeslennik Trudovykh Rezervov, 111 (iv), No116 (ii) Molodoy Patriot Trudovykh Rezervov, No126 (ii) Trudovye Rezervy Tatarii, 133 (ii), 143 (ii), 153 (ii), 163 (ii), 173 (ii), 183 (ii), TK-73 Yunyy Tambovets, TK-83 Tambovskiy Remeslennik, TK-115 Altayskiy Shkolnik, TK-125 Altayets, TK-135 Tyumenskiy Rabochiy, TK-145 Kazanskiy Rechnik, TK-305 - 308, TK-312 Tyumenskiy Rabochiy, TK-313, TK-316, TK-326, TK-333 - 335, TK-336 Morshanets, TK-354 Chkalovskiy Komsomolets, TK-355, TK-381, TK-384, TK-385, TK-395, TK-396 Trudyashchiysya Kirgizii, TK-457 - 459, TK-462 Tambovets

Completed

1933: No13 (ii)

1934: No11 (ii), 12 (iv), 15 (i), 17 (i), 21 (ii), 23 (iii), 25 (i), 27 (i), 31 (i), 33 (iii), 35 (i), 37 (i), 41 (ii), 43 (ii), 45 (i), 47 (i), 51 (i), 53 (i), 55 (i), 57 (i), 61 (ii), 63 (ii), 65 (i), 67 (i), 71 (i), 71 (iii), 73 (i), 75 (i), 81 (iv), 81 (v), 83 (i), 83 (ii), 85 (i), 91 (ii), 93 (i), 93 (ii), 95 (i), 101 (ii), 103 (i), 103 (v), 105 (iii), 111 (iii), 113 (i), 121 (iii), 123 (i), 131 (ii), 141 (i), 151 (i), 161 (ii), 171 (ii), 181 (iii)

1935: No10 (i), 11 (iv), 12 (iii), 13 (i), 16 (i), 17 (ii), 20 (i), 21 (iv), 22 (ii), 23 (ii), 26 (i), 27 (ii), 30 (i), 31 (iii), 32 (ii), 33 (i), 36 (i), 37 (ii), 40 (i), 41 (i), 42 (iii), 43 (iii), 46 (i), 47 (ii), 50 (i), 51 (iii), 52 (iii), 53 (iii), 56 (i), 57 (ii), 60 (i), 61 (i), 62 (ii), 63 (iii), 66 (i), 67 (ii), 70 (i), 71 (ii), 72 (iii), 73 (iii), 74 (i), 75 (ii), 76 (i), 77 (i), 80 (i), 81 (i), 81 (iii), 82 (iii), 83 (iii), 84 (i), 85 (ii), 86 (i), 87 (i), 90 (i), 91 (i), 91 (iv), 92 (ii), 93 (iv), 94 (i), 95 (ii), 96 (i), 97 (i), 100 (i), 101 (i), 101 (iii), 102 (iii), 103 (iv), 104 (i), 105 (i), 106 (i), 107 (i), 111 (i), 111 (ii), 112 (i), 113 (iii), 114 (i), 115 (i), 116 (i), 117 (i), 121 (i), 121 (iv), 122 (iii), 123 (iv), 124 (i), 125 (i), 126 (i), 127 (i), 131 (i), 137 (i), 147 (i), 157 (i), 161 (i), 167 (i), 171 (i), 177 (i), 187 (i)

1936: No12 (ii), 32 (iii), 33 (ii), 42 (ii), 43 (i), 52 (i), 62 (iii), 72 (ii), 82 (ii), 92 (iii), 102 (ii), 112 (iii), 122 (ii), 132 (ii), 141 (ii), 142 (ii), 151 (ii), 152 (ii), 162 (ii), 162 (iii), 172 (i), 181 (i), 182 (ii)

1937: No22 (iii), 53 (ii), 63 (i), 73 (ii)

1938: No12 (i), 12 (v), 22 (i), 22 (iv), 23 (i), 32 (i), 32 (iv), 42 (i), 42 (iv), 52 (ii), 52 (iv), 62 (i), 62 (iv), 131 (iv), 132 (i), 141 (iv), 142 (i), 151 (iv), 152 (i), 161 (iv), 162 (i), 171 (iii), 172 (ii), 181 (ii), 182 (i)

1939: No11 (iii), 21 (iii), 72 (i), 73 (ii), 82 (i), 83 (ii), 92 (i), 93 (iii), 102 (i), 103 (ii), 112 (ii), 113 (ii), 122 (i), 123 (ii), 123 (iii), 133 (i), 143 (i), 153 (i), 154 (i), 163 (i), 164 (i), 173 (i), 174 (i), 183 (i), 184 (i)

1940: No11 (i), 15 (ii), 21 (i), 25 (ii), 31 (ii), 41 (iii), 51 (ii), 61 (iii), 71 (iv), 75 (iii), 81 (ii), 91 (iii), 101 (iv), 111 (iv), 121 (ii), 131 (iii), 135 (ii), 141 (iii), 145 (i), 151 (iii), 155 (ii), 161 (iii), 165 (i), 171 (iv), 175 (ii), 181 (iv), 184 (ii), 185 (ii)

1941: No16 (ii), 65 (ii), 103 (iii), 114 (ii), 124 (ii), 134 (i), 135 (i), 144 (i), 145 (ii), 154 (ii), 155 (i), 165 (ii), 175 (i)

1942: No1 - 8, 133 (ii), 143 (ii), 153 (ii), 163 (ii), 173 (ii), 183 (ii), 185 (i)

1943: No15 (iii), 25 (iii), 35 (ii) Altayskiy Komsomolets, 45 (ii) Komsomolets Oyrotii, 55 (ii), 65 (iii) Tyumenskiy Rabochiy, 75 (iv) Barnaulskiy Komsomolets, 76 (ii), 85 (iii) Molodoy Altaets, 86 (ii), 95 (iii) Geroy Sovetskogo Soyuza Fedya Fomin, 96 (ii), 105 (ii) Pioner Altaya, 106 (ii) Moskovskiy Remeslennik Trudovykh Rezervov, 116 (ii) Molodoy Patriot Trudovykh Rezervov, 126 (ii) Trudovye Rezervy Tatarii

1944: No21 (v), 101 (v), TK-73 Yunyy Tambovets, TK-83 Tambovskiy Remeslennik, TK-115 Altayskiy Shkolnik, TK-125 Altaets, TK-135 Tymenskiy Rabochiy, TK-145 Kazanskiy Rechnik, TK-305 - 308, TK-312 Tyumenskiy Rabochiy, TK-313, TK-316, TK-326, TK-333 - 335, TK-336 Morshanets, TK-354 Chkalovskiy Komsomolets, TK-355, TK-381, TK-383 - 385, TK-395, TK-396 Trudyashchiysya Kirgizii, TK-457 - 459, TK-462 Tambovets

Losses

TK-802 (26/4/1945), No71 (10/9/1943), No13 (22/10/1941), No175 (4/7/1942), No12 (3/7/1941), No75 (10/9/1942), No155 (4/7/1942), No16 (10/1942), No11 (10/10/1941), No105 (1942), No15 (27/8/1943), No74 (20/9/1941), No21 (17/11/1941), TK-43 (1/7/1944), No24 (28/12/1941), No21 (8/10/1941), No27 (27/6/1941), No91 (11/9/1943), No32 (15/10/1943), No33 (2/7/1942), No31 (8/7/1942), TK-35 Altayskiy Komsomolets (17/6/1944), No35 (15/11/1943), No101 (4/11/1943), No41 (16/12/1943), No123 (10/7/1942), No44 (14/1/1942), No45 (1/11/1943), TK-45 Komsomolets Oyrotii (18/6/1944), No47 (27/6/1941), No111 (7/11/1943), TK-63 (1/7/1944), TK-94 (20/6/1944), No61 (15/6/1942), No73 (8/7/1942), No44 (6/9/1942), No104 (23/10/1942), No74 (11/11/1942), No71 (22/7/1941), No71 (12/11/1941), No72 (1/11/1943), No71 (8/7/1942), No74 (1941), No55 (11/9/1943), No75 Barnaulskiy Komsomolets (30/10/1943), No76 (17/11/1943), No84 (19/4/1943), No61 (22/7/1943), No24 (27/9/1941), No84 (14/9/1941), No85 (27/12/1941), No91 (5/1/1942), No92 (13/3/1943), No34 (20/9/1941), No91 (20/9/1941), No112 (11/9/1943), No95 Geroy Sovetskogo Soyuza Fedya Fomin (14/9/1943), No96 (7/12/1943), No134 (30/10/1943), No21 (11/9/1943), TK-332 (27/4/1944), No103 (28/8/1941), No24 (12/1943), No105 (27/12/1941) No111 (7/1/1942), TK-304 (9/5/1944), No112 (27/6/1942), No54 (20/9/1942), No116 Molodoy Patriot Trudovykh Rezervov (5/11/1943), No124 (10/9/1943), No86 (8/2/1943), No122 (10/9/1943), No123 (1/8/1941), No121 (8/7/1942), No46 (6/6/1943), TK-681 (23/11/1944), No131 (17/10/1941), No35 (19/3/1943), TK-362 (7/3/1944), TK-682 (10/10/1944), No66 (6/6/1943), No142 (12/11/1941), No151 (5/10/1941), No152 (10/7/1942), No113 (8/7/1942), TK-161 (30/7/1944), No103 (5/12/1943), No95 (11/8/1943), No171 (12/9/1943), No171 (30/10/1943), No181 (1935/37), No114 (3/10/1941), No125 (11/9/1943), TK-334 (1/8/1944)

Transfers

North Korea, 1949: 5 boats

Discardings

1936/38: No92

1939: No33, 43, 13

1940: No55, 61

1943: No14, 14, 44

1944: TK-303, No23, 16, TK-33, 53, No34, TK-93, 111, 103, 591, No171, 181

1945: TK-571, 573, 603, 693, 604, 577, 575, 605, 695, 576, 606, 666, 696, 683, 157, 684, 685, 686, 187

1946 - 1955: TK-801, 803, 804, 807, 805, 806, 808, 511, 541, 601, 631, 15, 661, 691, 18, 19, 311, 512, 322, 542, 342, 572, 602, 632, 382, 25, 662, 692, 28, 29, 513, 301, 543, 633, 383, 663, 84, 38, 39, 514, 323, 544, 352, 574, 41, 634, 664, 694, 48, 49, 515, 302, 324, 545, 345, 90, 635, 55, 665, 58, 59, 315, 516, 325, 546, 61, 636, 386, TK-65 Tyumenskiy Rabochiy, TK-68, 69, 521, TK-312 Tyumenskiy Rabochiy, TK-581, 14, 611, 641, 321, 671, 77, 78, 79, 522, 331, 582, 612, 81, 642, TK-85 Molodoy Altaets, TK-672, 411, 87, 88, 89, 371, 523, 124, 313, 583, 613, 643, 395, 673, 97, 98, 99, 372, 524, 314, 584, 341, 614, 101, 644, TK-105 Pioner Altaya, TK-674, TK-412 Moskovskiy Remeslennik Trudovykh Rezervov, TK-107, 108, 109, 373, 525, 44, 585, 615, 393, 645, 343, TK-115 Altayskiy Shkolnik, TK-675, 117, 118, 119, 526, 70, 586, 616, 646, 344, TK-396 Trudyashchiysya Kirgizii, TK-125 Altaets, TK-676, TK-413 Trudovye Rezervy Tatarii, TK-127, 128, 129, 531, 361, 647, 353, TK-135 Tyumenskiy Rabochiy, TK-137, 139, 532, 592, 80, 392, TK-145 Kazanskiy Rechnik, TK-147, 533, 363, 593, 391, 534, 364, 594, 167, 535, 365, 595, 394, 177, 536, 366, 596, TK-73 Yunyy Tambovets, TK-83 Tambovskiy Remeslennik, TK-305, TK-306, TK-307, TK-308, TK-316, TK-326, TK-333, TK-335, TK-336 Morshanets, TK-354 Chkalovskiy Komsomolets, TK-355, TK-381, TK-384, TK-385, TK-457, TK-458, TK-459, TK-462 Tambovets

 

Displacement standard, t

 

Displacement full, t

series VI: 14.9

series VII: 15.9

series VIII: 15.0

series IX: 16.5

series X: 16.3

series XI: 19.9

series XIbis: 17.8

Length, m

19.1

Breadth, m

series VI, VIII, IX, XIbis: 3.33

series VII, X, XI: 3.40

Draught, m

series VI: 1.20

series VII: 1.14

series VIII: 1.24

series IX: 1.15

series X: 1.02

series XI, XIbis: 1.24

No of shafts

2

Machinery

series VI: 2 GAM-34 or GAM-34BS petrol engines

series VII: 2 GAM-34 petrol engines

series VIII, X: 2 GAM-34BS petrol engines

series IX: 2 ASSSO-1000 petrol engines

series XI: 2 GAM-34F petrol engines

series XIbis: 2 GAM-34F or GAM-34BS petrol engines

Power, h. p.

series VI, VII, VIII, X: 1700

series IX, XI: 2000

series XIbis: 1700 or 2000

Max speed, kts

series VI: 45

series VII, XI: 52

series VIII, XIbis: 51

series IX: 50

series X: 49

Fuel, t

series VI: petrol 1.5

series VII, X, XI: petrol 1.6

series VIII: petrol 1.8

series IX, XIbis: petrol 1.7

Endurance, nm(kts) 200(31)

Armament

series VI: 1 x 1 - 7.6/94, 2 - 533 TT (stern) or 3 - 4 mines or 24 DC

series VII, VIII, IX: 1 x 2 - 7.6/94, 2 - 533 TT (stern) or 3 - 4 mines or 24 DC

series X, XI: 1 x 1 - 12.7/79, 1 x 1 - 7.6/94, 2 - 533 TT (stern) or 3 - 4 mines or 24 DC

series XIbis, XII, XIII: 2 x 1 - 12.7/79, 2 - 533 TT (stern) or 3 - 4 mines or 24 DC

Complement

6 - 7

Ship project history: Gliding MTBs with stepped hull. Designed by TsAGI as further development of Sh-4 type with transition to 533mm torpedoes. Also differed by a little increased length and more powerful engines. In remaining they were typical boats designed by Tupolev with lacks generic in them (bad seaworthiness, the crew can not to be situated on deck on high speed). The most mass built Soviet MTBs of WWII-era. 4 boats were also built in 1936 for republican Spain.
    Boats were built in nine series differing byin the thickness of planking, engines and maximal speed. Originally they were armed by 1 twin 7.62mm MG, since X series by 1 12.7mm and 1 7.62mm. Boats of XI-bis series received second 12.7mm MG on additional superstructure over torpedoes, and since XII and XIII series also in fore mount. On some boats before deckhouse also 1 octuple 82mm rocket launcher was fitted. In 1942 14 boats were built as MGBs of project 213, they received 1 24-rail 82mm rocket launcher instead of torpedoes (6 more were converted from MTBs).

Modernizations: 1942, No13: petrol engines were replaced by MN-1 diesels (2000hp, 50kts)

1943, SK-320 - 327: - 2 - 533 TT; + 1 x 48 - 82 M-8 rockets

1944, TK-801 - 808: - 1 x 48 - 82 rockets; + 2 - 533 TT (stern) or 3 - 4 mines or 24 DC.

Naval service: 3 MTBs were captured in 1941-1944 by Finnish and served under Finnish flag as Vihuri, Viima and V3, in 1944 they were returned to USSR and commissioned by Baltic Fleet again.

No125

No106 Moskovskiy Remeslennik Trudovykh Rezervov

Ivan Gogin, 2009-14