home

fighting ships of the world

SOVIET NAVY (USSR)

COASTAL FORCES

G-5 type motor torpedo boats (1933-1944)

G-5 type X series MTB

G-5 type XIbis series MTB

G-5 type motor mortar boat (project 213)

TK-52 1944

Names

1 <No1>, 7/1943- 81 <No81>, 11/1943- -320 <SK-320>, 10/1944- TK-801; 2 <No2>, 7/1943- 82 <No82>, 11/1943- -321 <SK-321>, 10/1944- TK-802; 3 <No3>, 7/1943- 83 <No83>, 11/1943- -322 <SK-322>, 10/1944- TK-803; 4 <No4>, 11/1943- -323 <SK-323>, 10/1944- TK-804; 5 <No5>, 7/1943- 84 <No84>, 11/1943- -326 <SK-326>, 10/1944- TK-807; 6 <No6>, 7/1943- 91 <No91>, 11/1943- -324 <SK-324>, 10/1944- TK-805; 7 <No7>, 7/1943- 92 <No92>, 11/1943- -325 <SK-325>, 10/1944- TK-806; 8 <No8>, 7/1943- 93 <No93>, 11/1943- -327 <SK-327>, 10/1944- TK-808; 10 <No10>, 5/1936- 13 <No13>, 1940- 133 <No133>, 10/1942- 149 <No149>, 5/1943- 136 <No136>, 2/1944- TK-681; 11 (i) <No11>, 2/1944- TK-511; 11 (ii) <No11>, 5/1940- 14 <No14>, 9/1941- 11 <No11>; 11 (iii) <No11>, 11/1940- 45 <No45>; 11 (iv) <No11>, 1937- 81 <No81>, 3/1940- 89 <No89>, 2/1944- TK-89; 12 (i) <No12>, 11/1940- 10 <No10>, 8/1942- 71 <No71>; 12 (ii) <No12>; 12 (iii) <No12>, 3/1940- 18 <No18>, 2/1944- TK-18; 12 (iv) <No12>, 12/1934- 122 <No122>, 6/1941- 85 <No85>, 9/1941- 103 <No103>, 4/1944- TK-103; 12 (v) <No12>, 1940- 132 <No132>, 11/1943- 14 <No14>, 2/1944- TK-361; 13 (i) <No13>, 5/1936- 12 <No12>, 12/1939- 92 <No92>, 1940- 53 <No53>, 2/1944- TK-575; 13 (ii) <No13>, 1937- 84 <No84>; 31 <No31>, 4/1939- 14 <No14>, 5/1940- 11 <No11>; 15 (i) <No15>, 7/1935- 14 <No14>, 2/1944- TK-601; 15 (ii) <No15>; 15 (iii) <No15>, 4/1944- TK-15; 16 (i) <No16>, 2/1944- TK-661; 16 (ii); 17 (i) <No17>, 7/1935- 15 <No15>, 2/1944- TK-631; 17 (ii) <No17>, 2/1944- TK-691; 20 <No20>, 5/1936- 23 <No23>, 1940- 143 <No143>, 10/1942- 159 <No159>, 5/1943- 146 <No146>, 2/1944- TK-682; 21 (i) <No21>, 2/1944- TK-512; 21 (ii), 5/1940- 24 <No24>, 9/1941- 21 <No21>; 21 (iii) <No21>, 11/1940- 35 <No35>; 21 (iv) <No21>, 1937- 61 <No61>, 3/1940- 69 <No69>, 2/1944- TK-69; 21 (v) <No21>, 2/1944- TK-304; 22 (i) <No22>, 11/1940- 20 <No20>, 8/1942- 81 <No81>, 2/1944- TK-311; 22 (ii) <No22>, 2/1944- TK-322; 22 (iii) <No22>, 3/1940- 28 <No28>, 2/1944- TK-28; 22 (iv) <No22>, 1940- 142 <No142>, 11/1943- 24 <No24>, 2/1944- TK-362; 23 (i) <No23>, 2/1944- TK-342; 23 (ii) <No23>, 5/1936- 22 <No22>, 1937- 173 <No173>, 1940- 43 <No43>, 2/1944- TK-574; 23 (iii) <No23>, 1937- 74 <No74>; 25 (i) <No25>, 7/1935- 24 <No24>, 2/1944- TK-602; 25 (ii) <No25>, 2/1944- TK-382; 25 (iii) <No25>, 4/1944- TK-25; 26 <No26>, 2/1944- TK-662; 27 (i) <No27>, 7/1935- 25 <No25>, 2/1944- TK-632; 27 (ii) <No27>, 2/1944- TK-692; 30 <No30>, 5/1936- 33 <No33>, 2/1944- TK-573; 31 (i) <No31>, 2/1944- TK-513; 31 (ii) <No31>, 1937- 111 <No111>, 3/1940- 119 <No119>, 2/1944- TK-119; 32 (i) <No32>, 11/1940- 30 <No30>, 8/1942- 91 <No91>; 32 (ii) <No32>, 3/1940- 38 <No38>, 2/1944- TK-38; 32 (iii) <No32>, 11/1940- 43 <No43>, 8/1942- 83 <No83>, 2/1944- TK-352; 32 (iv) <No32>, 1940- 152 <No152>, 11/1943- 34 <No34>, 2/1944- TK-363; 33 (i) <No33>, 5/1936- 32 <No32>, 1937- 183 <No183>, 1940- 23 <No23>, 2/1944- TK-572; 33 (ii) <No33>; 33 (iii) <No33>, 1937- 95 <No95>, 11/1940- 94 <No94>, 8/1942- 36 <No36>, 7/1943- 44 <No44>; 35 (i) <No35>, 7/1935- 34 <No34>, 2/1944- TK-603; 35 (ii) <No35 Altayskiy Komsomolets>, 4/1944- -35 <TK-35 Altayskiy Komsomolets>; 36 <No36>, 2/1944- TK-663; 37 (i) <No37>, 7/1935- 35 <No35>, 2/1944- TK-633; 37 (ii) <No37>, 2/1944- TK-693; 40 <No40>, 5/1936- 43 <No43>, 1940- 153 <No153>, 10/1942- 169 <No169>, 5/1943- 156 <No156>, 2/1944- TK-683; 41 (i) <No41>, 1937- 11 <No11>, 3/1940- 19 <No19>, 2/1944- TK-19; 41 (ii) <No41>, 4/1939- 31 <No31>, 5/1940- 34 <No34>, 9/1941- 31 <No31>; 41 (iii) <No41>, 2/1944- TK-514; 42 (i) <No42>, 11/1940- 40 <No40>, 8/1942- 101 <No101>; 42 (ii) <No42>, 2/1944- TK-323; 42 (iii) <No42>, 3/1940- 48 <No48>, 2/1944- TK-48; 42 (iv) <No42>, 1940- 162 <No162>, 11/1943- 44 <No44>, 2/1944- TK-364; 43 (i) <No43>; 43 (ii) <No43>, 1937- 54 <No54>, 8/1942- 26 <No26>, 7/1943- 14 <No14>; 43 (iii) <No43>, 3/1940- 42 <No42>, 3/1940- 128 <No128>, 2/1944- TK-128; 45 (i) <No45>, 7/1935- 44 <No44>, 2/1944- TK-604; 45 (ii) <No45 Komsomolets Oyrotii>, 4/1944- -45 <TK-45 Komsomolets Oyrotii>; 46 <No46>, 2/1944- TK-664; 47 (i) <No47>, 7/1935- 45 <No45>, 2/1944- TK-634; 47 (ii) <No47>, 2/1944- TK-694; 50 <No50>, 5/1936- 53 <No53>, 1940- -6 <U-6>, 6/1944- TK-577; 51 (i) <No51>, 4/1939- 41 <No41>, 5/1940- 44 <No44>, 9/1941- 41 <No41>, 4/1944- TK-41; 51 (ii) <No51>, 2/1944- TK-515; 51 (iii) <No51>, 3/1940- 59 <No59>, 2/1944- TK-59; 52 (i) <No52>, 11/1940- 32 <No32>; 52 (ii) <No52>, 11/1940- 50 <No50>, 8/1942- 111 <No111>; 52 (iii) <No52>, 3/1940- 58 <No58>; 52 (iv), 1940- 172 <No172>, 11/1943- 54 <No54>, 2/1944- TK-365; 53 (i) <No53>, 1937- 34 <No34>; 53 (ii) <No53>, 11/1940- 115 <No115>, 4/1942- 73 <No73>, 8/1942- 33 <No33>, 2/1944- TK-343; 53 (iii) <No53>, 5/1936- 52 <No52>, 1940- 135 <No135>, 2/1944- TK-647; 55 (i) <No55>, 7/1935- 54 <No54>, 2/1944- TK-605; 55 (ii) <No55>, 4/1944- TK-55; 56 <No56>, 2/1944- TK-665; 57 (i) <No57>, 7/1935- 55 <No55>, 2/1944- TK-635; 57 (ii) <No57>, 2/1944- TK-695; 60 <No60>, 5/1936- 63 <No63>, 2/1944- TK-576; 61 (i) <No61>, 1937- 21 <No21>, 3/1940- 29 <No29>, 2/1944- TK-29; 61 (ii) <No61>; 61 (iii) <No61>, 2/1944- TK-516; 62 (i) <No62>, 11/1940- 60 <No60>, 8/1942- 121 <No121>, 2/1944- TK-315; 62 (ii) <No62>, 3/1940- 68 <No68>, 2/1944- TK-68; 62 (iii) <No62>, 11/1940- 105 <No105>; 62 (iv) <No62>, 1940- 182 <No182>, 11/1943- 64 <No64>, 2/1944- TK-366; 63 (i) <No63>, 11/1940- 33 <No33>; 63 (ii) <No63>, 1937- 44 <No44>; 63 (iii) <No63>, 5/1936- 62 <No62>, 3/1940- 118 <No118>, 2/1944- TK-118; 65 (i) <No65>, 7/1935- 64 <No64>, 2/1944- TK-606; 65 (ii) <No65>, 2/1944- TK-386; 65 (iii) <No65 Tyumenskiy Rabochiy>, 4/1944- -65 <TK-65 Tyumenskiy Rabochiy>; 66 <No66>, 2/1944- TK-666; 67 (i) <No67>, 7/1935- 65 <No65>, 2/1944- TK-636; 67 (ii) <No67>, 2/1944- TK-696; 70 <No70>, 5/1936- 133 <No133>, 1940- 13 <No13>, 2/1944- TK-571; 71 (i) <No71>, 11/1940- 11 <No11>, 2/1944- TK-303; 71 (ii) <No71>, 1937- 41 <No41>, 3/1940- 49 <No49>, 2/1944- TK-49; 71 (iii) <No71>, 4/1939- 51 <No51>, 5/1940- 54 <No54>, 9/1941- 51 <No51>, 4/1944- TK-51, 12/1944- TK-90; 71 (iv) <No71>, 2/1944- TK-521; 72 (i) <No72>, 11/1940- 70 <No70>, 8/1942- 74 <No74>; 72 (ii) <No72>; 72 (iii) <No72>, 3/1940- 78 <No78>, 2/1944- TK-78; 73 (i) <No73>, 1937- 24 <No24>; 73 (ii) <No73>, 11/1940- 53 <No53>, 2/1944- TK-345; 73 (iii) <No73>, 9/1941- 14 <No14>, 4/1944- TK-14; 73 (iv) <No73>, 6/1937- 74 <No74>, 2/1944- TK-611; 74 <No74>, 6/1937- 73 <No73>, 2/1944- TK-581; 75 (i) <No75>, 5/1935- 113 <No113>, 4/1939- 43 <No43>, 6/1941- 105 <No105>, 9/1941- 123 <No123>; 75 (ii) <No75>, 2/1944- TK-641; 75 (iii) <No75>, 10/1941- 55 <No55>, 75 (iv) <No75 Barnaul`skiy Komsomolets>; 76 (i) <No76>, 2/1944- TK-671; 76 (ii) <No76>; 77 <No77>, 2/1944- TK-77; 80 <No80>, 5/1936- 143 <No143>, 1940- 163 <No163>, 10/1942- 179 <No179>, 5/1943- 166 <No166>, 2/1944- TK-684; 81 (i) <No81>, 1937- 71 <No71>, 3/1940- 79 <No79>, 2/1944- TK-79; 81 (ii) <No81>, 2/1944- TK-522; 81 (iii) <No81>, 8/1942- 61 <No61>; 81 (iv) <No81>, 12/1934- 112 <No112>, 6/1941- 75 <No75>, 9/1941- 93 <No93>, 4/1944- TK-93; 81 (v) <No81>, 4/1939- 111 <No111>, 5/1940- 114 <No114>, 9/1941- 111 <No111>, 4/1944- TK-111; 82 (i) <No82>, 11/1940- 80 <No80>, 8/1942- 84 <No84>; 82 (ii) <No82>, 2/1944- TK-331; 82 (iii) <No82>, 3/1940- 88 <No88>; 83 (i) <No83>, 4/1939- 13 <No13>, 9/1941- 23 <No23>; 83 (ii) <No83>, 1937- 55 <No55>; 83 (iii) <No83>, 9/1941- 24 <No24>; 83 (iv) <No83>, 6/1937- 84 <No84>, 2/1944- TK-612; 84 <No84>, 6/1937- 83 <No83>, 2/1944- TK-582; 85 (i) <No85>, 2/1944- TK-642; 85 (ii) <No85 Molodoy Altaets>, 4/1944- -85 <TK-85 Molodoy Altaets>; 86 (i) <No86>, 2/1944- TK-672; 86 (ii) <No86>, 2/1944- TK-411; 87 <No87>, 2/1944- TK-87; 90 <No90>, 5/1936- 153 <No153>, 1940- 173 <No173>, 10/1942- 189 <No189>, 5/1943- 176 <No176>, 2/1944- TK-685; 91 (i) <No91>, 11/1940- 41 <No41>; 91 (ii) <No91>, 4/1939- 61 <No61>, 5/1940- 64 <No64>, 9/1941- 61 <No61>, 4/1944- TK-61; 91 (iii) <No91>, 2/1944- TK-523; 91 (iv) <No91>, 1937- 101 <No101>, 3/1940- 109 <No109>, 2/1944- TK-109; 92 (i) <No92>, 11/1940- 90 <No90>, 8/1942- 94 <No94>, 2/1944- TK-371; 92 (ii) <No92>; 92 (iii) <No92>; 93 (i) <No93>, 1937- 14 <No14>, 8/1942- 16 <No16>; 93 (ii) <No93>, 4/1939- 23 <No23>, 9/1941- 43 <No43>, 4/1944- TK-43; 93 (iii) <No93>, 9/1941- 34 <No34>; 93 (iv) <No93>, 6/1937- 94 <No94>, 2/1944- TK-613; 94 <No94>, 6/1937- 93 <No93>, 2/1944- TK-583; 95 (i) <No95>, 5/1935- 153 <No153>, 4/1939- 63 <No63>, 9/1941- 73 <No73>; 95 (ii) <No95>, 2/1944- TK-643; 95 (iii) <No95 Geroy Sovetskogo Soyuza Fedya Fomin>; 96 <No96> (i), 2/1944- TK-673; 96 (ii) <No96>; 97 <No97>, 2/1944- TK-97; 100 <No100>, 5/1936- 163 <No163>, 1940- 183 <No183>, 10/1942- 199 <No199>, 5/1943- 186 <No186>, 2/1944- TK-686; 101 (i) <No101>, 11/1940- 31 <No31>, 2/1944- TK-301; 101 (ii) <No101>, 1937- 31 <No31>, 3/1940- 39 <No39>, 2/1944- TK-39; 101 (iii) <No101>, 4/1939- 91 <No91>, 5/1940- 94 <No94>, 9/1941- 91 <No91>; 101 (iv) <No101>, 2/1944- TK-524; 101 (v) <No101>, 2/1944- TK-314; 102 (i) <No102>, 11/1940- 100 <No100>, 8/1942- 104 <No104>, 2/1944- TK-372; 102 (ii) <No102>, 2/1944- TK-332; 102 (iii) <No102>, 3/1940- 108 <No108>, 2/1944- TK-108; 103 (i) <No103>, 4/1939- 33 <No33>, 9/1941- 53 <No53>, 4/1944- TK-53; 103 (ii) <No103>; 103 (iii) <No103>, 8/1942- 13 <No13>, 2/1944- TK-341; 103 (iv) <No103>, 6/1937- 104 <No104>, 2/1944- TK-614; 103 (v) <No103>, 1937- 104 <No104>, 8/1942- 24 <No24>; 104 <No104>, 6/1937- 103 <No103>, 2/1944- TK-584; 105 (i) <No105>, 2/1944- TK-644; 105 (ii) <No105 Pioner Altaya>, 4/1944- -105 <TK-105 Pioner Altaya>; 105 (iii) <No105>, 5/1935- 123 <No123>, 7/1935- 181 <No181>; 106 (i) <No106>, 2/1944- TK-674; 106 (ii) <No106 Moskovskiy Remeslennik Trudovykh Rezervov>, 2/1944- -412 <TK-412 Moskovskiy Remeslennik Trudovykh Rezervov>; 107 <No107>, 1940- 147 <No147>, 2/1944- TK-147; 111 (i) <No111>, 11/1940- 51 <No51>, 2/1944- TK-302; 111 (ii) <No111>, 1937- 91 <No91>, 3/1940- 99 <No99>, 2/1944- TK-99; 111 (iii) <No111>, 4/1939- 101 <No101>, 5/1940- 104 <No104>, 9/1941- 101 <No101>, 4/1944- TK-101; 111 (iv) <No111>, 2/1944- TK-525; 112 (i) <No112>, 3/1940- 98 <No98>, 2/1944- TK-98; 112 (ii) <No112>, 11/1940- 110 <No110>, 8/1942- 114 <No114>, 2/1944- TK-373; 112 (iii) <No112>; 113 (i) <No113>, 1937- 65 <No65>, 10/1941- 84 <No84>, 8/1942- 14 <No14>; 113 (ii) <No113>, 9/1941- 54 <No54>; 113 (iii) <No113>, 6/1937- 114 <No114>, 2/1944- TK-615; 114 (i) <No114>, 6/1937- 113 <No113>, 2/1944- TK-585; 114 (ii) <No114>, 8/1942- 54 <No54>, 7/1943- 105 <No105>, 2/1944- TK-393; 115 <No115>, 2/1944- TK-645; 116 (i) <No116>, 2/1944- TK-675; 116 (ii) <No116 Molodoy Patriot Trudovykh Rezervov>; 117 <No117>, 2/1944- TK-117; 121 (i) <No121>, 11/1940- 61 <No61>; 121 (ii) <No121>, 2/1944- TK-526; 121 (iii) <No121>, 5/1940- 124 <No124>, 9/1941- 121 <No121>; 121 (iv) <No121>, 3/1940- 129 <No129>, 2/1944- TK-129; 122 (i) <No122>, 11/1940- 120 <No120>, 8/1942- 124 <No124>; 122 (ii) <No122>; 122 (iii) <No122>, 11/1941- 139 <No139>, 2/1944- TK-139; 123 (i) <No123>, 1937- 185 <No185>, 11/1940- 64 <No64>, 8/1942- 44 <No44>; 123 (ii) <No123>, 5/1940- 71 <No71>; 123 (iii) <No123>; 123 (iv) <No123>, 6/1937- 124 <No124>, 2/1944- TK-616; 124 (i) <No124>, 6/1937- 123 <No123>, 2/1944- TK-586; 124 (ii) <No124>, 8/1942- 46 <No46>; 125 <No125>, 2/1944- TK-646; 126 (i) <No126>, 2/1944- TK-676; 126 (ii) <No126 Trudovye Rezervy Tatarii>, 2/1944- -413 <TK-413 Trudovye Rezervy Tatarii>; 127 <No127>, 2/1944- TK-127; 131 (i) <No131>, 11/1940- 71 <No71>; 131 (ii) <No131>, 4/1939- 71 <No71>, 5/1940- 74 <No74>, 9/1941- 71 <No71>; 131 (iii) <No131>, 2/1944- TK-531; 131 (iv) <No131>, 5/1940- 134 <No134>, 9/1941- 131 <No131>; 132 (i) <No132>, 1940- 12 <No12>; 132 (ii), 11/1940- 75 <No75>, 4/1942- 12 <No12>, 2/1944- TK-321; 133 (i) <No133>, 5/1940- 17 <No17>, 9/1941- 74 <No74>; 133 (ii) <No133>, 2/1944- TK-591; 134 <No134>, 8/1942- 56 <No56>; 135 (i) <No135>, 8/1942- 75 <No75>; 135 (ii) <No135>, 8/1941- 132 <No132>, 8/1942- 93 <No93>, 2/1944- TK-353; 137 <No137>, 1940- 107 <No107>, 2/1944- TK-107; 141 (i) <No141>, 4/1939- 81, 5/1940- 84 <No84>, 9/1941- 81 <No81>, 4/1944- TK-81; 141 (ii)<No141>, 11/1940- 91 <No91>; 141 (iii) <No141>, 2/1944- TK-532; 141 (iv) <No141>, 5/1940- 144 <No144>, 9/1941- 141 <No141>, 12/1944- TK-80; 142 (i) <No142>, 1940- 22 <No22>, 2/1944- TK-542; 142 (ii) <No142>, 11/1940- 85 <No85>; 143 (i) <No143>, 5/1940- 27 <No27>; 143 (ii) <No143>, 7/1935- 123 <No123>, 4/1939- 53 <No53>, 9/1941- 63 <No63>, 4/1944- TK-63; 143 (iii) <No143>, 2/1944- TK-592; 144 <No144>, 8/1942- 66 <No66>; 145 (i) <No145>, 8/1941- 142 <No142>; 145 (ii) <No145>, 8/1942- 85 <No85>, 2/1944- TK-392; 147 <No147>, 1940- 137 <No137>, 2/1944- TK-137; 151 (i) <No151>, 4/1939- 24 <No24>, 5/1940- 21 <No21>, 9/1941- 33 <No33>, 4/1944- TK-33; 151 (ii) <No151>, 11/1940- 121 <No121>, 8/1942- 86 <No86>; 151 (iii) <No151>, 2/1944- TK-533; 151 (iv) <No151>, 5/1940- 154 <No154>, 9/1941- 151 <No151>; 152 (i) <No152>, 1940- 32 <No32>, 2/1944- TK-543; 152 (ii) <No152>, 11/1940- 95 <No95>, 4/1942- 142 <No142>, 8/1942- 112 <No112>; 153 (i) <No153>, 5/1940- 37 <No37>, 9/1941- 84 <No84>, 4/1944- TK-84; 153 (ii) <No153>, 2/1944- TK-593; 154 (i) <No154>, 5/1940- 91 <No91>, 9/1941- 124 <No124>, 4/1944- TK-124; 154 (ii) <No154>, 8/1942- 76 <No76>, 4/1943- 75 <No75>, 2/1944- TK-391; 155 (i) <No155>; 155 (ii) <No155>, 8/1941- 152 <No152>; 157 <No157>, 2/1944- TK-157; 161 (i) <No161>, 11/1940- 101 <No101>, 8/1942- 21 <No21>; 161 (ii) <No161>, 6/1941- 95 <No95>, 9/1941- 113 <No113>; 161 (iii) <No161>, 2/1944- TK-534; 161 (iv) <No161>, 5/1940- 164 <No164>, 9/1941- 161 <No161>, 4/1944- TK-161; 162 (i) <No162>, 1940- 42 <No42>, 2/1944- TK-544; 162 (ii) <No162>, 11/1940- 62 <No62>, 2/1944- TK-325; 162 (iii) <No162>, 1937- 13 <No13>; 163 (i) <No163>, 5/1940- 47 <No47>; 163 (ii) <No163>, 2/1944- TK-594; 164 <No164>, 5/1940- 101 <No101>, 9/1941- 134 <No134>; 165 (i) <No165>, 8/1941- 162 <No162>, 8/1942- 103 <No103>; 165 (ii) <No165>, 8/1942- 95 <No95>; 167 <No167>, 2/1944- TK-167; 171 (i) <No171>, 11/1940- 111 <No111>; 171 (ii) <No171>; 171 (iii) <No171>; 171 (iv) <No171>, 2/1944- TK-535; 172 (i) <No172>, 11/1940- 52 <No52>, 2/1944- TK-324; 172 (ii) <No172>, 1940- 52 <No52>, 2/1944- TK-545; 173 (i) <No173>, 5/1940- 57 <No57>, 9/1941- 94 <No94>, 4/1944- TK-94; 173 (ii) <No173>, 2/1944- TK-595; 174 <No174>, 5/1940- 111 <No111>, 9/1941- 44 <No44>, 4/1944- TK-44; 175 (i) <No175>; 175 (ii) <No175>, 8/1941- 172 <No172>, 8/1942- 115 <No115>, 2/1944- TK-394; 177 <No177>, 2/1944- TK-177; 181 (i) <No181>, 11/1940- 21 <No21>; 181 (ii) <No181>, 5/1940- 184 <No184>, 11/1940- 174 <No174>, 9/1941- 171 <No171>; 181 (iii) <No181>; 181 (iv) <No181>, 2/1944- TK-536; 182 (i) <No182>, 1940- 62 <No62>, 2/1944- TK-546; 182 (ii) <No182>, 11/1940- 125 <No125>, 4/1942- 83 <No83>, 8/1942- 43 <No43>, 2/1944- TK-344; 183 (i) <No183>, 5/1940- 67 <No67>, 9/1941- 104 <No104>; 183 (ii) <No183>, 2/1944- TK-596; 184 (i) <No184>, 5/1940- 121 <No121>, 9/1941- 64 <No64>, 12/1944- TK-70; 184 (ii) <No184>, 9/1941- 114 <No114>; 185 (i) <No185>, 8/1942- 105 <No105>; 185 (ii) <No185>, 8/1941- 182 <No182>, 8/1941- 125 <No125>; 187 <No187>, 2/1944- TK-187; -73 <TK-73 Yunyy Tambovets>; -83 <TK-83 Tambovskiy Remeslennik>; -115 ; -125 <TK-125 Altaets>; -135 <TK-135 Tyumenskiy Rabochiy>; -145 <TK-145 Kazanskiy Rechnik>; TK-305 - 308; -312 <TK-312 Tyumenskiy Rabochiy>; TK-313; TK-316; TK-326; TK-333 - 335; -336 <TK-336 Morshanets>; -354 <TK-354 Chkalovskiy Komsomolets>; TK-355; TK-381; TK-383 - 385; TK-395; -396 <TK-396 Trudyashchiysya Kirgizii>; TK-457 - 459; -462 <TK-462 Tambovets>

 

MTBs were built in nine series: series VI, VII, VIII and IX completed in 1934 - 1937, series X completed in 1937 - 1938, series XI completed in 1938 - 1941, and series XI-bis, XII and XIII completed in 1941 - 1944.

Builders

194 Yd (Marti Yd), Leningrad: No10 (i), 11 (i), 11 (ii), 11 (iv), 12 (i), 12 (ii), 12 (iii), 12 (iv), 12 (v), 13 (i), 13 (ii), 15 (i), 16 (i), 17 (i), 17 (ii), 20 (i), 21 (i), 21 (ii), 21 (iv), 22 (i), 22 (ii), 22 (iii), 22 (iv), 23 (i), 23 (ii), 23 (iii), 25 (i), 26 (i), 27 (i), 27 (i), 30 (i), 31 (i), 31 (ii), 31 (iii), 32 (i), 32 (ii), 32 (iii), 32 (iv), 33 (i), 33 (ii), 33 (iii), 35 (i), 36 (i), 37 (i), 37 (ii), 40 (i), 41 (i), 41 (ii), 41 (iii), 42 (i), 42 (ii), 42 (iii), 42 (iv), 43 (i), 43 (ii), 43 (iii), 45 (i), 46 (i), 47 (i), 47 (ii), 50 (i), 51 (i), 51 (ii), 51 (iii), 52 (i), 52 (ii), 52 (iii), 52 (iv), 53 (i), 53 (ii), 53 (iii), 55 (i), 56 (i), 57 (i), 57 (ii), 60 (i), 61 (i), 61 (ii), 61 (iii), 62 (i), 62 (ii), 62 (iii), 62 (iv), 63 (i), 63 (ii), 63 (iii), 65 (i), 66 (i), 67 (i), 67 (ii), 70 (i), 71 (i), 71 (ii), 71 (iii), 71 (iv), 72 (i), 72 (ii), 72 (iii), 73 (i), 73 (ii), 73 (iii), 73 (iv), 74 (i), 75 (i), 75 (ii), 76 (i), 77 (i), 80 (i), 81 (i), 81 (ii), 81 (iii), 81 (iv), 81 (v), 82 (i), 82 (ii), 82 (iii), 83 (i), 83 (ii), 83 (iii), 83 (iv), 84 (i), 85 (i), 85 (ii), 86 (i), 87 (i), 90 (i), 91 (i), 91 (ii), 91 (iii), 91 (iv), 92 (i), 92 (ii), 92 (iii), 93 (i), 93 (ii), 93 (iii), 93 (iv), 94 (i), 95 (i), 95 (ii), 96 (i), 97 (i), 100 (i), 101 (i), 101 (ii), 101 (iii), 101 (iv), 102 (i), 102 (ii), 102 (iii), 103 (i), 103 (ii), 103 (iii), 103 (v), 104 (i), 105 (i), 105 (iii), 106 (i), 107 (i), 111 (i), 111 (i), 111 (ii), 111 (iii), 112 (i), 112 (ii), 112 (iii), 113 (i), 113 (i), 113 (ii), 114 (i), 115 (i), 116 (i), 117 (i), 121 (i), 121 (ii), 121 (iii), 121 (iv), 122 (i), 122 (ii), 122 (iii), 123 (i), 123 (ii), 123 (iii), 123 (iv), 124 (i), 125 (i), 126 (i), 127 (i), 131 (i), 131 (ii), 131 (iii), 131 (iv), 132 (i), 132 (ii), 133 (i), 137 (i), 141 (i), 141 (ii), 141 (iii), 141 (iv), 142 (i), 142 (ii), 143 (i), 147 (i), 151 (i), 151 (ii), 151 (iii), 151 (iv), 152 (i), 152 (ii), 153 (i), 154 (i), 157 (i), 161 (i), 161 (ii), 161 (iii), 161 (iv), 162 (i), 162 (ii), 162 (iii), 163 (i), 164 (i), 167 (i), 171 (i), 171 (ii), 171 (iii), 171 (iv), 172 (i), 172 (ii), 173 (i), 174 (i), 177 (i), 181 (i), 181 (ii), 181 (iii), 181 (iv), 182 (i), 182 (ii), 183 (i), 184 (i), 184 (ii), 187 (i)

532 Yd, Kerch: No 11 (iii), 15 (ii), 21 (iii), 25 (ii), 65 (ii), 75 (iii), 103 (iv), 114 (ii), 124 (ii), 134 (i), 135 (i), 135 (ii), 144 (i), 145 (i), 145 (ii), 154 (ii), 155 (i), 155 (ii), 165 (i), 165 (ii), 175 (i), 175 (ii), 185 (i), 185 (ii)

639 Yd, Tyumen`: No1 - 8, 15 (iii), 16 (ii), 21 (v), No35 (ii) Altayskiy Komsomolets, 35 (iii), No45 (ii) Komsomolets Oyrotii, 55 (ii), No65 (iii) Tyumenskiy Rabochiy, No75 (iv) Barnaulskiy Komsomolets, 76 (ii), No85 (iii) Molodoy Altaets, 86 (ii), No95 (iii) Geroy Sovetskogo Soyuza Fedya Fomin, 96 (ii), 101 (v), No105 (ii) Pioner Altaya, No106 (ii) Moskovskiy Remeslennik Trudovykh Rezervov, 111 (iv), No116 (ii) Molodoy Patriot Trudovykh Rezervov, No126 (ii) Trudovye Rezervy Tatarii, 133 (ii), 143 (ii), 153 (ii), 163 (ii), 173 (ii), 183 (ii), TK-73 Yunyy Tambovets, TK-83 Tambovskiy Remeslennik, TK-115 Altayskiy Shkolnik, TK-125 Altayets, TK-135 Tyumenskiy Rabochiy, TK-145 Kazanskiy Rechnik, TK-305 - 308, TK-312 Tyumenskiy Rabochiy, TK-313, TK-316, TK-326, TK-333 - 335, TK-336 Morshanets, TK-354 Chkalovskiy Komsomolets, TK-355, TK-381, TK-384, TK-385, TK-395, TK-396 Trudyashchiysya Kirgizii, TK-457 - 459, TK-462 Tambovets

Completed

1933: No13 (ii)

1934: No11 (ii), 12 (iv), 15 (i), 17 (i), 21 (ii), 23 (iii), 25 (i), 27 (i), 31 (i), 33 (iii), 35 (i), 37 (i), 41 (ii), 43 (ii), 45 (i), 47 (i), 51 (i), 53 (i), 55 (i), 57 (i), 61 (ii), 63 (ii), 65 (i), 67 (i), 71 (i), 71 (iii), 73 (i), 75 (i), 81 (iv), 81 (v), 83 (i), 83 (ii), 85 (i), 91 (ii), 93 (i), 93 (ii), 95 (i), 101 (ii), 103 (i), 103 (v), 105 (iii), 111 (iii), 113 (i), 121 (iii), 123 (i), 131 (ii), 141 (i), 151 (i), 161 (ii), 171 (ii), 181 (iii)

1935: No10 (i), 11 (iv), 12 (iii), 13 (i), 16 (i), 17 (ii), 20 (i), 21 (iv), 22 (ii), 23 (ii), 26 (i), 27 (ii), 30 (i), 31 (iii), 32 (ii), 33 (i), 36 (i), 37 (ii), 40 (i), 41 (i), 42 (iii), 43 (iii), 46 (i), 47 (ii), 50 (i), 51 (iii), 52 (iii), 53 (iii), 56 (i), 57 (ii), 60 (i), 61 (i), 62 (ii), 63 (iii), 66 (i), 67 (ii), 70 (i), 71 (ii), 72 (iii), 73 (iii), 74 (i), 75 (ii), 76 (i), 77 (i), 80 (i), 81 (i), 81 (iii), 82 (iii), 83 (iii), 84 (i), 85 (ii), 86 (i), 87 (i), 90 (i), 91 (i), 91 (iv), 92 (ii), 93 (iv), 94 (i), 95 (ii), 96 (i), 97 (i), 100 (i), 101 (i), 101 (iii), 102 (iii), 103 (iv), 104 (i), 105 (i), 106 (i), 107 (i), 111 (i), 111 (ii), 112 (i), 113 (iii), 114 (i), 115 (i), 116 (i), 117 (i), 121 (i), 121 (iv), 122 (iii), 123 (iv), 124 (i), 125 (i), 126 (i), 127 (i), 131 (i), 137 (i), 147 (i), 157 (i), 161 (i), 167 (i), 171 (i), 177 (i), 187 (i)

1936: No12 (ii), 32 (iii), 33 (ii), 42 (ii), 43 (i), 52 (i), 62 (iii), 72 (ii), 82 (ii), 92 (iii), 102 (ii), 112 (iii), 122 (ii), 132 (ii), 141 (ii), 142 (ii), 151 (ii), 152 (ii), 162 (ii), 162 (iii), 172 (i), 181 (i), 182 (ii)

1937: No22 (iii), 53 (ii), 63 (i), 73 (ii)

1938: No12 (i), 12 (v), 22 (i), 22 (iv), 23 (i), 32 (i), 32 (iv), 42 (i), 42 (iv), 52 (ii), 52 (iv), 62 (i), 62 (iv), 131 (iv), 132 (i), 141 (iv), 142 (i), 151 (iv), 152 (i), 161 (iv), 162 (i), 171 (iii), 172 (ii), 181 (ii), 182 (i)

1939: No11 (iii), 21 (iii), 72 (i), 73 (ii), 82 (i), 83 (ii), 92 (i), 93 (iii), 102 (i), 103 (ii), 112 (ii), 113 (ii), 122 (i), 123 (ii), 123 (iii), 133 (i), 143 (i), 153 (i), 154 (i), 163 (i), 164 (i), 173 (i), 174 (i), 183 (i), 184 (i)

1940: No11 (i), 15 (ii), 21 (i), 25 (ii), 31 (ii), 41 (iii), 51 (ii), 61 (iii), 71 (iv), 75 (iii), 81 (ii), 91 (iii), 101 (iv), 111 (iv), 121 (ii), 131 (iii), 135 (ii), 141 (iii), 145 (i), 151 (iii), 155 (ii), 161 (iii), 165 (i), 171 (iv), 175 (ii), 181 (iv), 184 (ii), 185 (ii)

1941: No16 (ii), 65 (ii), 103 (iii), 114 (ii), 124 (ii), 134 (i), 135 (i), 144 (i), 145 (ii), 154 (ii), 155 (i), 165 (ii), 175 (i)

1942: No1 - 8, 133 (ii), 143 (ii), 153 (ii), 163 (ii), 173 (ii), 183 (ii), 185 (i)

1943: No15 (iii), 25 (iii), 35 (ii) Altayskiy Komsomolets, 45 (ii) Komsomolets Oyrotii, 55 (ii), 65 (iii) Tyumenskiy Rabochiy, 75 (iv) Barnaulskiy Komsomolets, 76 (ii), 85 (iii) Molodoy Altaets, 86 (ii), 95 (iii) Geroy Sovetskogo Soyuza Fedya Fomin, 96 (ii), 105 (ii) Pioner Altaya, 106 (ii) Moskovskiy Remeslennik Trudovykh Rezervov, 116 (ii) Molodoy Patriot Trudovykh Rezervov, 126 (ii) Trudovye Rezervy Tatarii

1944: No21 (v), 101 (v), TK-73 Yunyy Tambovets, TK-83 Tambovskiy Remeslennik, TK-115 Altayskiy Shkolnik, TK-125 Altaets, TK-135 Tymenskiy Rabochiy, TK-145 Kazanskiy Rechnik, TK-305 - 308, TK-312 Tyumenskiy Rabochiy, TK-313, TK-316, TK-326, TK-333 - 335, TK-336 Morshanets, TK-354 Chkalovskiy Komsomolets, TK-355, TK-381, TK-383 - 385, TK-395, TK-396 Trudyashchiysya Kirgizii, TK-457 - 459, TK-462 Tambovets

Losses

TK-802 (26/4/1945), No71 (10/9/1943), No13 (22/10/1941), No175 (4/7/1942), No12 (3/7/1941), No75 (10/9/1942), No155 (4/7/1942), No16 (10/1942), No11 (10/10/1941), No105 (1942), No15 (27/8/1943), No74 (20/9/1941), No21 (17/11/1941), TK-43 (1/7/1944), No24 (28/12/1941), No21 (8/10/1941), No27 (27/6/1941), No91 (11/9/1943), No32 (15/10/1943), No33 (2/7/1942), No31 (8/7/1942), TK-35 Altayskiy Komsomolets (17/6/1944), No35 (15/11/1943), No101 (4/11/1943), No41 (16/12/1943), No123 (10/7/1942), No44 (14/1/1942), No45 (1/11/1943), TK-45 Komsomolets Oyrotii (18/6/1944), No47 (27/6/1941), No111 (7/11/1943), TK-63 (1/7/1944), TK-94 (20/6/1944), No61 (15/6/1942), No73 (8/7/1942), No44 (6/9/1942), No104 (23/10/1942), No74 (11/11/1942), No71 (22/7/1941), No71 (12/11/1941), No72 (1/11/1943), No71 (8/7/1942), No74 (1941), No55 (11/9/1943), No75 Barnaulskiy Komsomolets (30/10/1943), No76 (17/11/1943), No84 (19/4/1943), No61 (22/7/1943), No24 (27/9/1941), No84 (14/9/1941), No85 (27/12/1941), No91 (5/1/1942), No92 (13/3/1943), No34 (20/9/1941), No91 (20/9/1941), No112 (11/9/1943), No95 Geroy Sovetskogo Soyuza Fedya Fomin (14/9/1943), No96 (7/12/1943), No134 (30/10/1943), No21 (11/9/1943), TK-332 (27/4/1944), No103 (28/8/1941), No24 (12/1943), No105 (27/12/1941) No111 (7/1/1942), TK-304 (9/5/1944), No112 (27/6/1942), No54 (20/9/1942), No116 Molodoy Patriot Trudovykh Rezervov (5/11/1943), No124 (10/9/1943), No86 (8/2/1943), No122 (10/9/1943), No123 (1/8/1941), No121 (8/7/1942), No46 (6/6/1943), TK-681 (23/11/1944), No131 (17/10/1941), No35 (19/3/1943), TK-362 (7/3/1944), TK-682 (10/10/1944), No66 (6/6/1943), No142 (12/11/1941), No151 (5/10/1941), No152 (10/7/1942), No113 (8/7/1942), TK-161 (30/7/1944), No103 (5/12/1943), No95 (11/8/1943), No171 (12/9/1943), No171 (30/10/1943), No181 (1935/37), No114 (3/10/1941), No125 (11/9/1943), TK-334 (1/8/1944)

Transfers

North Korea, 1949: 5 boats

Discardings

1936/38: No92

1939: No33, 43, 13

1940: No55, 61

1943: No14, 14, 44

1944: TK-303, No23, 16, TK-33, 53, No34, TK-93, 111, 103, 591, No171, 181

1945: TK-571, 573, 603, 693, 604, 577, 575, 605, 695, 576, 606, 666, 696, 683, 157, 684, 685, 686, 187

1946 - 1955: TK-801, 803, 804, 807, 805, 806, 808, 511, 541, 601, 631, 15, 661, 691, 18, 19, 311, 512, 322, 542, 342, 572, 602, 632, 382, 25, 662, 692, 28, 29, 513, 301, 543, 633, 383, 663, 84, 38, 39, 514, 323, 544, 352, 574, 41, 634, 664, 694, 48, 49, 515, 302, 324, 545, 345, 90, 635, 55, 665, 58, 59, 315, 516, 325, 546, 61, 636, 386, TK-65 Tyumenskiy Rabochiy, TK-68, 69, 521, TK-312 Tyumenskiy Rabochiy, TK-581, 14, 611, 641, 321, 671, 77, 78, 79, 522, 331, 582, 612, 81, 642, TK-85 Molodoy Altaets, TK-672, 411, 87, 88, 89, 371, 523, 124, 313, 583, 613, 643, 395, 673, 97, 98, 99, 372, 524, 314, 584, 341, 614, 101, 644, TK-105 Pioner Altaya, TK-674, TK-412 Moskovskiy Remeslennik Trudovykh Rezervov, TK-107, 108, 109, 373, 525, 44, 585, 615, 393, 645, 343, TK-115 Altayskiy Shkolnik, TK-675, 117, 118, 119, 526, 70, 586, 616, 646, 344, TK-396 Trudyashchiysya Kirgizii, TK-125 Altaets, TK-676, TK-413 Trudovye Rezervy Tatarii, TK-127, 128, 129, 531, 361, 647, 353, TK-135 Tyumenskiy Rabochiy, TK-137, 139, 532, 592, 80, 392, TK-145 Kazanskiy Rechnik, TK-147, 533, 363, 593, 391, 534, 364, 594, 167, 535, 365, 595, 394, 177, 536, 366, 596, TK-73 Yunyy Tambovets, TK-83 Tambovskiy Remeslennik, TK-305, TK-306, TK-307, TK-308, TK-316, TK-326, TK-333, TK-335, TK-336 Morshanets, TK-354 Chkalovskiy Komsomolets, TK-355, TK-381, TK-384, TK-385, TK-457, TK-458, TK-459, TK-462 Tambovets

 

Displacement standard, t

 

Displacement full, t

series VI: 14.9

series VII: 15.9

series VIII: 15.0

series IX: 16.5

series X: 16.3

series XI: 19.9

series XIbis: 17.8

Length, m

19.1

Breadth, m

series VI, VIII, IX, XIbis: 3.33

series VII, X, XI: 3.40

Draught, m

series VI: 1.20

series VII: 1.14

series VIII: 1.24

series IX: 1.15

series X: 1.02

series XI, XIbis: 1.24

No of shafts

2

Machinery

series VI: GAM-34 or GAM-34BS petrol engines

series VII: GAM-34 petrol engines

series VIII, X: GAM-34BS petrol engines

series IX: ASSSO-1000 petrol engines

series XI: GAM-34F petrol engines

series XIbis: GAM-34F or GAM-34BS petrol engines

Power, h. p.

series VI, VII, VIII, X: 1700

series IX, XI: 2000

series XIbis: 1700 or 2000

Max speed, kts

series VI: 45

series VII, XI: 52

series VIII, XIbis: 51

series IX: 50

series X: 49

Fuel, t

series VI: petrol 1.5

series VII, X, XI: petrol 1.6

series VIII: petrol 1.8

series IX, XIbis: petrol 1.7

Endurance, nm(kts) 200(31)

Armament

series VI: 1 x 1 - 7.6/94, 2 - 533 TT (stern) or 3 - 4 mines or 24 DC

series VII, VIII, IX: 1 x 2 - 7.6/94, 2 - 533 TT (stern) or 3 - 4 mines or 24 DC

series X, XI: 1 x 1 - 12.7/79, 1 x 1 - 7.6/94, 2 - 533 TT (stern) or 3 - 4 mines or 24 DC

series XIbis, XII, XIII: 2 x 1 - 12.7/79, 2 - 533 TT (stern) or 3 - 4 mines or 24 DC

Complement

6 - 7

Ship project history: Gliding MTBs with stepped hull. Designed by TsAGI as further development of Sh-4 type with transition to 533mm torpedoes. Also differed by a little increased length and more powerful engines. In remaining they were typical boats designed by Tupolev with lacks generic in them (bad seaworthiness, the crew can not to be situated on deck on high speed). The most mass built Soviet MTBs of WWII-era. 4 boats were also built in 1936 for republican Spain.
    Boats were built in nine series differing byin the thickness of planking, engines and maximal speed. Originally they were armed by 1 twin 7.62mm MG, since X series by 1 12.7mm and 1 7.62mm. Boats of XI-bis series received second 12.7mm MG on additional superstructure over torpedoes, and since XII and XIII series also in fore mount. On some boats before deckhouse also 1 octuple 82mm rocket launcher was fitted. In 1942 14 boats were built as MGBs of project 213, they received 1 24-rail 82mm rocket launcher instead of torpedoes (6 more were converted from MTBs).

Modernizations: 1942, No13: petrol engines were replaced by MN-1 diesels (2000hp, 50kts)

1943, SK-320 - 327: - 2 - 533 TT; + 1 x 48 - 82 M-8 rockets

1944, TK-801 - 808: - 1 x 48 - 82 rockets; + 2 - 533 TT (stern) or 3 - 4 mines or 24 DC.

Naval service: 3 MTBs were captured in 1941-1944 by Finnish and served under Finnish flag as Vihuri, Viima and V3, in 1944 they were returned to USSR and commissioned by Baltic Fleet again.

No125

No106 Moskovskiy Remeslennik Trudovykh Rezervov

Ivan Gogin, 2009-14