home

World navies yesterday

2005

 

Taiwan 01 January 2005

SUBMARINES

SS Tench GUPPY II 2 791 Hai Shih 1945 1870/2440t, 93.6x8.3x5.2m, 4dg/4em(2), 4610/5400hp, 18/15kts, 81p, 135(791)-120(792)m; 10-533TT; SS-2 radar, BQR-2B, BQS-4C, DUUG-1B sonars, WLR-1, WLR-3 ECM
792 Hai Pao 1946
Hai Lung 2 793 Hai Lung 1987 2375/2660t, 66.9x8.4x6.7m, 3dg,1em, 5100hp, 11/20kts, 67p, 240m; 6-533TT; ZW-06 radar, SIASS Z sonar suite, Timnex 4 CH(v)2, AR-700 ECM, Gipsy CCS
794 Hai Hu 1988

PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS

DD Gearing FRAM-I 2 923 Shen Yang 1945 3493t, 119.0x12.5x4.4m, 4b,2gst, 60000hp, 32kts, 310p; (3x2+2x2) Standard SM-1MR SSM/SAM, 1x8 ASROC ASuR(8), 1x1-76/62, 2x1-40/70, 1x6-20/76, 2x3-324TT, 1helicopter (Hughes 500MD); SPS-58A, DA-08/2, STIR-1.8, HW-160, Mk 90 radars, DE1191 sonar, Chang Feng III ECM, 4x King Fen dl, T Mk 6 td, H930 CCS
925 Te Yang 1945
FF Knox 8 932 Chih Yang 1972 4260t, 134.0x14.3x7.6m, 2b,1gst, 35000hp, 27kts, 285p; 1x(2 Harpoon SSM+6 ASROC ASuR)(4+12), 1x1-127/54, 1x6-20/76, 4x1-20/68, 2x1-12.7, 4-324TT, 1helicopter (Hughes 500MD); SPS-64(v)9, SPS-10F(932-936,938), SPS-67(v)1(937,939), SPS-40B, SPG-53F, Mk 90 radars, SQS-26CX, SQS-35, SQR-18A sonars, SLQ-32(v)1/2 ECM, 2x Mk 36 SRBOC dl, T Mk 6 td, FFISTS CCS
933 Feng Yang 1972
934 Fen Yang 1972
935 Lan Yang 1971
936 Hae Yang 1971
937 Hwai Yang 1972
938 Ning Yang 1971
939 Yi Yang 1974
Cheung Kung 8 1101 Cheung Kung 1993 4200t, 138.8x14.3x8.6m, 2gt(1), 41000hp, 29kts, 206p; 2x4 Hsiung Feng II SSM(8), 1x1 Standard SM-1MR SAM(40), 1x1-76/62, 2x1-40/70, 1x6-20/76, 4x1-12.7, 2x3-324TT, 1hel(S-70C); SPS-55, SPS-49(v)5, STIR-2.4, Mk 92 mod. 6, Mk 90 radars, DE-1160B sonar, Chang Feng IV ECM, 2x Kung Fen dl, SLQ-25 td, SYS-2 CCS
1103 Cheng Ho 1994
1105 Chi Kuang 1995
1106 Yueh Fei 1996
1107 Tzu I 1997
1108 Pan Chao 1997
1109 Chang Chien 1998
1110 Tian Dan 2004
Kang Ding 6 1202 Kang Ding 1996 3800t, 124.2x15.4x4.0m, 4d(2), 21000hp, 25kts, 164p; 2x4 Hsiung Feng II SSM(8), 1x4 Sea Chaparral SAM(16), 1x1-76/62, 2x1-40/70, 1x6-20/76, 2x3-324TT, 1helicopter (S-70C); 2x Racal-Decca 20V90, Jupiter, Triton G, 2x Castor IIC, Mk 90 radars, 2x Najir e/o, Spherion B sonar, DR3000S(1202,1203,1205,1207,1208) ECM, Chang Feng IV(1206) ECM, 2x Dagaie dl, TAVITAC-2000 CCS
1203 Hsi Ning 1996
1205 Kun Ming 1997
1206 Di Hua 1997
1207 Wu Chang 1997
1208 Chen De 1998
FS Jin Chiang 12 603 Jin Chiang 1994 680t, 61.4x9.5x2.9m, 2d, 10000hp, 25kts, 32p; 4x1 Hsiung Feng I SSM(4)(603), 1x1-76/62(606,607,612), 1x1-40/70(603,605,608-611,614,615,617), 1x1-20/68, 2x1-12.7, 2dcr, 8mines; CS/UPX-60X(603), BridgeMaster 250(605-612,614,615,617), Terma Scanter Mil 009(605-612,614,615,617), CS/SPG-21A(603) radars, Sea Eye(603), LSEOS Mk IIA(605-612,614,615,617) e/o, SS-247 sonar, WD-2A ECM, 2x DLT-6 dl
605 Tan Chiang 1999
606 Hsin Chiang 1999
607 Feng Chiang 1999
608 Tzeng Chiang 1999
609 Kao Chiang 1999
610 Jing Chiang 2000
611 Hsian Chiang 2000
612 Tsi Chiang 2000
614 Po Chiang 2000
615 Chan Chiang 2000
617 Chu Chiang 2000

PATROL AND COASTAL COMBATANTS

PM Lung Chiang 2 601 Lung Chiang 1978 240t, 50.1x7.3x1.7m, CODOG: 3d/3gt(3), 5400/15000hp, 36.2kts, 38p; 4x1 Hsiung Feng SSM(4), 1x1-76/62, 1x1-40/70, 2x1-12.7; RAN-11, SPS-58C, RAN IIL/X(601), HR-76(602) radars, WD-2A ECM, 2x AV-2(601), 2x SMOC-4(602) dl
602 Sui Chiang 1983
FABG1 50 3, 7-12, 14-21, 23-30, 32-39, 41-59   1979-1981 56t, 22.9x5.5x1.0m, 2d, 2605hp, 40kts, 10p; 2x1 Hsiung Feng SSM(2), 1x1-20/68, 2x1-12.7; CS/UPS-60X, HR-76C5 radars, WD-2A ECM, 2x AV-2 dl
FACG60 1 60   2003 186t, 40.0x7.6x1.9m, 3d, 9800hp, 33kts, 14p; 2x2 Hsiung Feng II SSM(4), 2x1-20/68; Selesmar, Dacheng radars, 2x AV-2 dl, Dacheng CCS
PB PB60 22 60-81   1971-1973 no picture 11t, 12.8xxm, 2d, 1300hp, 32kts; 1x1-12.7; radar
Ning Hai 8 1 Ning Hai 1987 no picture 143t, 32.1x9.0x1.8m, 3d, 5760hp, 40kts, 16p; 1x1-40/60, 1x1-20/68, 2x1-12.7, 2dcr; Decca radar, sonar
2 An Hai 1988
3   1988
5   1989
6   1989
7   1990
8   1990
9   1991

AMPHIBIOUS

LCC LST 1 1 Kao Hsiung 1944 4080t, 100.0x15.2x4.3m, 2d, 1800hp, 12.1kts, 125p; (2x2+2x1)-40/60, 2x1-20/70, 4x1-12.7; SPS-10, SPS-6C radars
LSD Cabildo 1 191 Chung Cheng 1945 9375t, 139.5x22.0x5.5m, 2b,2gst, 9000hp, 15.6kts, 247p; 1x4 Sea Chaparral SAM(16), (2x4+2x2)-40/60, helodeck; 3 LCU(6), 1200troops; SPS-5, LN-66 radars
Anchorage 1 193 Shiu Hai 1971 13680t, 168.7x25.9x5.6m, 2b,2gst, 24000hp, 22kts, 322p; 2x6-20/76, 6x1-12.7, heldeck; 3 LCU, 1 LCM(6), 2 LCPL, 1 LCP, 336 troops; SPS-64(v)9, SPS-10F, SPS-40D radars, SLQ-32(v)1 ECM, 4x Mk 36 SRBOC dl, SLQ-25 td
LST LST(2) 11 201 Chung Hai 1944 4080t, 100.0x15.2x4.3m, 2d, 1800hp, 12.1kts, 125p; 2x1-76/50, (2x2+2x1)-40/60, 4x1-20/70; 6 LCVP, 20tanks, 163troops; CS/UPS-60 radar
205 Chung Chien 1944
208 Chung Shun 1944
216 Chung Kuang 1943
217 Chung Suo 1943
218 Chung Chi 1943
221 Chung Chuan 1944
226 Chung Chih 1945
227 Chung Ming 1945
230 Chung Pang 1944
231 Chung Yeh 1945
Newport 2 232 Chung Ho 1970 8450t, 171.3x21.8x5.3m, 6d(2), 16500hp, 20kts, 218p; 2x2-40/60, 1x6-20/76, 2x1-12.7, heldeck; 3 LCVP, 1 LCP, 29tanks, 385troops; SPS-64(v)9, SPS-10F radars
233 Chung Ping 1970
LSM LSM 4 341 Mei Chin 1944 1095t, 62.0x10.5x2.1m, 2d, 2800hp, 13kts, 60p; 2x2-40/60, 4x1-20/70, 4x1-12.7; 5tanks, 54troops; CS/UPS-60X radar
347 Mei Song 1945
353 Mei Ping 1945
356 Mei Le 1945
LSS LCT(6) 14 481 He Qin 1944 320t, 36.3x10.0x1.2m, 3d, 675hp, 8kts, 13p; 2x1-20/70; 4tanks
482 He Zhong 1944
483 He Cheng 1944
484 He Zhong 1944
485 He Zhang 1943
494 He Chun 1944
495 He Yong 1944
496 He Jian 1944
401 He Qi 1944
402 He Hui 1944
403 He Yao 1944
405 He Feng 1944
406 He Chao 1944
407 He Teng 1944
Ho Shan 6 488 Ho Shan 1955 350t, 36.3x10.4x1.6m, 3d, 675hp, 10kts, 15p; 2x2-20/70; 3tanks; radar
489 Ho Chuan 1955
490 Ho Seng 1955
491 Ho Meng 1955
492 Ho Mou 1955
493 Ho Shou 1955
Ho Fong 2 497 Ho Fong 1979 390t, 41.3x9.0x2.0m, 4d(2), 1200hp, 11kts, 10p; 2x1-12.7; 3tanks; CS/UPS-60X radar
498 Ho Hu 1979
LC LCVP 90 1-90   1943-1945 13t, 11.2x3.2x0.9m, 2d, 220hp, 8kts, 3p; 2x1-12.7; 36troops
LCM(6) 250 1-250   1955-1974 62t, 17.1x4.4x1.5m, 2d, 450hp, 9kts, 9p; 2x1-12.7; 1tank
type 272 30 1-30   1970-1974 13t, 11.2x3.2x0.9m, 2d, 450hp, 15kts, 3p; 2x1-12.7; 36troops

MINE WARFARE

MSO Yung Feng 4 1301 Yung Feng 1991 no picture 540t, 49.7x10.8x2.8m, 2d, 2180hp, 15kts, 45p; 1x1-20/68, 2x1-12.7, Pinguin A1 USV, Pinguin B3 USV; Decca radar, TSM2022 sonar
1302 Yung Chia 1991
1303 Yung Ting 1991
1305 Yung Shun 1991
Aggressive 4 1306 Yung Yang 1954 850t, 52.4x11.0x4.2m, 4d(2), 2280hp, 14kts, 70p; 2x1-12.7, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; SPS-53L radar, SQQ-14 sonar
1307 Yung Tzu 1955
1308 Yung Ku 1955
1309 Yung Teh 1956
MSC Bluebird 4 158 Yung Chou 1959 390t, 44.3x8.1x2.1m, 2d, 880hp, 13kts, 39p; 1x2-20/70, magnetic, acoustic, mechanical minesweeping gear; Decca 707 radar, SA950 sonar
162 Yung Fu 1953
167 Yung Jen 1954
168 Yung Sui 1954

COAST GUARD

PS Ho Hsing 2 CG101 Ho Hsing 1991 no picture 1795t, 82.3x11.6x4.1m, 2d, 13120hp, 22kts, 80p; 1x1-20/68, 2x1-12.7; 2x Decca radars
CG102 Wei Hsing 1991
Mou Hsing 2 CG105 Mou Hsing 1988 no picture 850t, 65.4x9.6x3.2m, 3d, 13200hp, 28kts, 54p; 2x1-12.7; 2x Decca radars
CG106 Fu Hsing 1988
Pao Hsing 3 CG107 Pao Hsing 1980 no picture 694t, 60.8x7.8x2.1m, 2d, 7200hp, 24kts, 40p; 2x1-12.7; 2x JRC radars
CG108 Chin Hsing 1985
CG109 Teh Hsing 1986
Taipei 1 CG116 Taipei 2000 680t, 61.5x9.5x2.5m, 2d, 20130hp, 31kts, 40p; 1x1-20/68, 3x1-12.7; 2x Furuno radar
Taichung 4 CG117 Taichung 2001 630t, 63.6x9.3x2.7m, 2d, 15610hp, 31kts, 46p; 1x1-20/68, 2x1-12.7; 2x JRC radars
CG118 Keelung 2001
CG119 Hualien 2001
CG120 Penghu 2001
PC Hsun Hsing 1 CG110 Hsun Hsing 1986 no picture 264t, 44.5x7.5x1.7m, 3d, 8160hp, 28kts, 41p; 3x1-12.7; 2x JRC radars

MARITIME POLICE

PB 35t 42 PP3501-3503, 3505-3513, 3516-3523, 2525-3532, 3535-3539, 3550, 3552, 3553, 3555-3563, 3565-3568, 3572, 3576, 3580   1987-2000 no picture 35t, 21.0x5.0x1.5m, 2d, 2300hp, 28kts, 8p; 1x1-12.7; 2x Furuno radars
55t 10 PP5501-5503, 5505-5511   1989-1991 no picture 82t, 26.9x5.4xm, 2d, 2600hp, 15kts; 1x1-12.7; 2x radars
50t 27 PP5001-5003, 5005-5008, 5010-5013, 5015, 5016, 5022, 5023, 5025-5032, 5035, 5037-5039   1991-2004 no picture 52t, 26.4x6.2x1.1m, 2d(4wj), 4400hp, 37kts, 17p; 1x1-12.7; 2x radars
100t 12 PP10001   1992 no picture 140t, 34.3x6.8x1.6m, 2d, 6200hp, 30(10001-10010)-34(1017-1020)kts, 12p; 2x1-12.7; 2x Furuno radars
PP10002   1992
PP10005   1994
PP10006   1994
PP10007   1995
PP10008   1995
PP10009   1995
PP10010   1995
PP10017   2000
PP10018   2000
PP10019   2000
PP10020   2000
30t 13 PP3002, 3003, 3005-3007, 3009, 3011, 3012, 3015-3019   1995-1996 no picture 30t, 20.0x4.8x0.7m, 3d, 3300hp, 45kts, 8p; 1x1-12.7; 2x Furuno
60t 5 PP6001   1996 no picture 102t, 30.5x6.2x2.4m, 2d, 6640hp, 40kts, 12p; 2x1-12.7; 2x Racal-Decca radars
PP6002   1996
PP6005   1997
PP6006   1997
PP6007   1997
20t 45 PP2001, 2003, 2005-2010, 2012, 2013, 2015-2019, 2021-2023, 2025, 2027-2033, 2035-2038, 2050-2053, 2055, 2056, 2058-2063, 2065-2067   2001-2002 no picture 21t, 14.7x3.8x2.0m, 2d, 1640hp, 35kts, 6p; 1x1-12.7; Furuno radar
100t ser. 2 3 PP10025   2002 no picture 120t, 34.3x7.0x1.7m, 2d(2wj), 6200hp, 34kts, 12p; 2x1-12.7; 2x Furuno radars
PP10026   2002
PP10027   2002

CUSTOMS

PS Yun Hsing 1 1 Yun Hsing 1987 no picture 964t, 65.0x10.0x2.9m, 2d, 7200hp, 18kts, 67p; 2x1-12.7; 2x JRC radars
PB 100t 4 1 Hai Cheng 2000 no picture 140t, 34.3x6.8x1.6m, 2d, 6200hp, 34kts, 12p; 2x1-12.7; 2x Furuno radars
2 Hai En 2000
3 Hai Ching 2000
4 Hai Lang 2000
50t 4 1 Hai Ying 2000 no picture 52t, 26.4x6.2x1.1m, 2d(4wj), 4400hp, 37kts, 17p; 1x1-12.7; 2x radars
2 Hai Tung 2000
3 Hai Ko 2000
4 Hai Ta 2000

FISHERY PROTECTION SERVICE

PS Shun Hu 1 1 HH No. 1 Shun Hu 1 1992 no picture 1125t, 58.8x9.6x4.5m, 2d, 3000hp, 16kts, 25p; 2x Furuno radars
Shun Hu 2 2 HH No. 2 Shun Hu 2 1992 no picture 496t, 51.5x8.4x3.7m, 1d, 2500hp, 16kts, 22p; 2x radars
HH No. 3 Shun Hu 3 1992
PC Shun Hu 6 1 HH No. 6 Shun Hu 6 1992 no picture 204t, 38.1x7.0x2.6m, 2d, 3640hp, 20kts, 15p; 2x radars
PB Shun Hu 5 1 HH No. 5 Shun Hu 5 1992 no picture 139t 31.5x6.0x1.3m, 2d, 2920hp, 20kts, 15p; 2x radars

AIRCRAFT

NAVY

Ship-based

12 Hughes 500MD, 20 S-70C Thunderhawk

Land-based combat capable 24 S-2E, 8 S-2G

ARMY

Land-based combat capable

80 UH-1H, 62 AH-1W, 39 OH-58D

AIR FORCE

Combat capable

47 Mirage 2000-5EI, 10 Mirage 2000-5DI, 90 F-5E/F, 128 Ching-Kuo, 146 F-16A/B, 58 AT-3A/B, 8 RF-5E, 4 E-2T, 2 C-130HE (EW), 2 CC-47 (EW)

MARINES

equipment 150 LVTP-5A1 AAV, 105mm, 155mm towed howitzers, 106mm RCL

Ivan Gogin, 2017