home

World navies yesterday

1940

JAPAN 01 January 1940

CAPITAL SHIPS

BB Fuso 2 1 Fuso 1915 39154t, 212.8x33.1x9.7m, 6b, 4gt, 75000hp, 24.7kts, 1396p; 305belt, 128deck, 305turrets, 350CT; 6x2-356/45, 14x1-152/50, 4x2-127/40, 8x2-25/60, 3seaplanes (2 E8N)
2 Yamashiro 1917
Ise 2 3 Ise 1917 39657(1)-40169(2)t, 215.8x31.7x9.2m, 8b, 4gt, 80000hp, 25.3kts, 1376p; 305belt, 148deck, 305turrets, 305CT; 6x2-356/45, 16x1-140/50, 4x2-127/40, 10x2-25/60, 3seaplanes (2 E8N)
4 Hyuga 1918
Nagato 2 5 Nagato 1920 42850t, 224.9x33.0x9.5m, 10b, 4gt, 82000hp, 25kts, 1368p; 305b, 197deck, 457turrets, 356CT; 4x2-410/45, 18x1-140/50, 4x2-127/40, 10x2-25/60, 3seaplanes (2 E8N)
6 Mutsu 1921
BC Kongo 4 1 Kongo 1913 36601t, 222.1x29.3x9.7m, 8b(1, 3)-11b(2, 4), 4gt, 136000hp, 30.5kts, 1437p; 203belt, 80deck, 229turrets, 254CT; 4x2-356/45, 14x1-152/50, 4x2-127/40, 10x2-25/60, 3seaplanes (3 E8N)
2 Hiei 1914
3 Kirishima 1915
4 Haruna 1915

AIRCRAFT CARRYING SHIPS

CV Akagi 1 1 Akagi 1927 42750t, 260.7x31.3x8.7m, 19b, 4gt, 133000hp, 31.2kts, 2000p; 152belt, 57deck, 25casemates; 6x1-200/50, 6x2-120/45, 14x2-25/60, 91aircraft (16 A5M, 24 D1A, 54 B4Y)
Kaga 1 2 Kaga 1928 43650t, 248.6x32.5x9.5m, 12b, 4gt, 127400hp, 28.3kts, 2016p; 152belt, 55deck, 25casemates; 10x1-200/50, 8x2-127/40, 11x2-25/60, 90aircraft (16 A5M, 14 D1A, 22 B4Y, B5M and B5N)
Soryu 1 3 Soryu 1937 19800t, 227.5x26.0x7.6m, 8b, 4gt, 152000hp, 34.5kts, 1100p; 40belt, 25deck; 6x2-127/40, 14x2-25/60, 71aircraft (18 A5M, 27 D1A, 12 B4Y)
Hiryu 1 4 Hiryu 1939 21900t, 227.4x27.0x7.8m, 8b, 4gt, 153000hp, 34.3kts, 1101p; 48belt, 25deck; 6x2-127/40, (7x3+5x2)-25/60, 73aircraft (16 A5M, 20 D1A, 38 B4Y)
CVL Hosho 1 1 Hosho 1922 10797t, 168.1x22.7x6.2m, 8b, 2t, 30000hp, 25kts, 550p; 4x1-140/50, 4x1-76/40, 6x2-13.2/76, 26aircraft (9 A4N, 9 B4Y)
Ryujo 1 2 Ryujo 1933 13650t, 179.9x23.0x7.1m, 6b, 2gt, 65000hp, 29kts, 600p; 4x2-127/40, 48aircraft (12 A4N and A5M, 15 D1A)
AV Notoro 1 1 Notoro 1920 14050t, 138.9x17.7x8.1m, 4b, 2vte, 5850hp, 12kts, 155p; 2x1-120/45, 2x1-76/40, 10seaplanes (8 E8N)
Kamoi 1 2 Kamoi 1922 19240t, 151.2x20.4x8.4m, 2b, 2tg, 2em, 9000hp, 15kts; 2x1-140/50, 2x1-76/40, 2x2-13.2/76, 12seaplanes (8 E8N)
Kamikawa Maru 1 3 Kamikawa Maru 1936 6853brt, 146.0x19.0x9.0m, 1d, 7600hp, 17kts; 2x1-152, 2x1-13.2/76, 12seaplanes (8 E8N, 4 E7K)
Chitose 2 4 Chitose 1938 12550t, 192.5x18.8x7.2m, 4b, 2gt+2d(2), 56800hp, 29kts; 2x2-127/40, 6x2-25/60, 24seaplanes (4 E7K, 16 E8N)
5 Chiyoda 1938
Mizuho 1 6 Mizuho 1939 12150t, 192.5x18.8x7.1m, 2d, 15200hp, 22kts; 3x2-127/40, 6x2-25/60, 24seaplanes (4 E7K, 16 E8N) or (12seaplanes+12 A-type midget submarines)

   

CRUISERS

CA
Asama 1 1 Asama (TS) 1899 10500t, 134.7x20.5x7.4m, 6b,2vte, 7000hp, 16kts, 726p; Harvey: 178belt, 76deck, 152turrets, 356CT; 2x2-203/45, 8x1-152/40, 5x1-76/40
Yakumo 1 2 Yakumo 1900 10300t, 132.3x19.6x7.2m, 6b, 2vte, 7000hp, 16kts, 700p; 178belt, 63deck, 152turrets, 356CT; 2x2-203/45, 8x1-152/40, 1x1-76/40
Azuma 1 3 Azuma (TS) 1900 9953t, 137.9x20.9x7.2m, 6b,2vte, 9400hp, 16kts, 650p; 178belt, 63deck, 152turrets, 356CT; 2x2-203/45, 8x1-152/40, 5x1-76/40
Izumo 2 4 Izumo 1900 10300t, 132.3x20.9x7.4m, 6b, 2vte, 7000hp, 16kts, 672p; 178belt, 63deck, 152turrets, 356CT; 2x2-203/45, 8x1-152/40, 1x1-76/40(4), 3x1-76/40(5)
5 Iwate 1901
Kasuga 1 6 Kasuga 1904 8500t, 111.7x18.9x7.3m, 12b, 2vte, 13500hp, 20kts, 600p; 150belt, 38deck, 150turrets, 150CT; 1x1-254/40, 1x2-203/45, 4x1-152/40, 5x1-76/40, 4-450TT
Furutaka 2 7 Furutaka 1926 11295t, 185.2x16.9x5.6m, 10b, 4gt, 110000hp, 33kts, 639p; 76belt, 35deck, 25turrets, 36CT; 3x2-203/50, 4x1-120/45, 4x2-25/60, 2x2-13.2/76, 2x4-610TT, 2seaplanes (1 E7K, 1 E8N)
8 Kako 1926
Aoba 2 9 Aoba 1927 11660t, 185.2x17.6x5.7m, 12b, 4gt, 110000hp, 33kts, 657p; 76belt, 35deck, 25turrets, 36CT; 3x2-203/50, 4x1-120/45, 4x2-25/60, 2x2-13.2/76, 2x4-610TT, 2seaplanes (2 E7K)
10 Kinugasa 1927
Nachi 4 11 Nachi 1928 15391(11, 12, 14)-16007(13)t, 203.8x19.0(11, 12, 14)-20.7(13)x5.9(11, 12, 14)-6.4(13)m, 12b, 4gt, 130000hp, 34(11, 12, 14)-33.3(13)kts, 773p; 102belt, 90deck, 25turrets; 5x2-203/50, 4x2-127/40, 4x2-25/60(13), 2x4-13.2/76(11, 12, 14), 2x2-13.2/76(13), 2x4-610TT(11, 12, 14), 4x4-610TT(13), 3seaplanes (1 E7K, 2 E8N)
12 Myoko 1929
13 Haguro 1929
14 Ashigara 1929
Takao 4 15 Takao 1932 15875(15, 16)-14260(17, 18)t, 203.8x20.7(15, 16)-19.0(17, 18)x6.3(15, 16)-6.1(17, 18)m, 12b, 4gt, 130000hp, 34.3(15, 16)-35.5(17, 18)kts, 773p; 102belt, 90deck, 25turrets, 16CT; 5x2-203/50, 4x1-120/45, 4x2-25/60(15, 16), 2x2-13.2/76(15, 16), 2x4-13.2/76(17, 18), 4x4-610TT(15, 16), 4x2-610TT(17, 18), 3seaplanes (1 E7K, 2 E8N), 4DCR(15, 16)
16 Atago 1932
17 Maya 1932
18 Chokai 1932
Tone 2 19 Tone 1938 15200t, 201.6x19.4x6.5m, 8b, 4gt, 152000hp, 35kts, 850p; 100belt, 65deck, 25turrets; 4x2-203/50, 4x2-127/40, 6x2-25/60, 4x3-610TT, 6seaplanes (2 E7K, 3 E8N)
20 Chikuma 1939
CL Chikuma 2 1 Hirado 1912 5040t, 144.8x14.2x5.1m, 6b, 2t, 22500hp, 26kts, 414p; 89belt, 57deck, 25shields, 102CT; 8x1-152/45, 4x1-76/40(1), 5x1-76/40(2), 2x2-533TT
2 Yahagi 1912
Tenryu 2 3 Tenryu 1919 4350t, 142.9x12.3x4.0m, 10b, 3gt, 51000hp, 33kts, 327p; 63belt, 25deck, 20shields, 51CT; 4x1-140/50, 1x1-76/40, 2x1-13.2/76, 2x3-533TT, 48mines
4 Tatsuta 1919
Kuma 5 5 Kuma 1920 8000t, 162.2x14.2x4.8m, 12b, 4gt, 90000hp, 32kts, 450p; 63belt, 45deck, 20shields, 51CT; 7x1-140/50, 2x2-25/60, 4x2-533TT, 48mines, 1seaplane(5, 6) (1 E7K)
6 Tama 1921
7 Kitakami 1921
8 Oi 1921
9 Kiso 1921
Nagara 6 10 Nagara 1922 8000t, 162.2x14.2x4.8m, 12b, 4gt, 90000hp, 32kts, 450p; 63belt, 20shields, 29deck, 51CT; 7x1-140/50, 2x2-25/60, 1x4-13.2/76, 4x2-610TT, 48mines, 1seaplane (1 E7K)
11 Natori 1922
12 Kinu 1922
13 Isuzu 1923
14 Yura 1923
15 Abukuma 1925
Yubari 1 16 Yubari 1923 4400t, 138.9x12.0x3.6m, 8b, 3gt, 57750hp, 35.5kts, 328p; 57belt, 25deck, 25turrets; (2x2+2x1)-140/50, 1x2-13.2/76, 2x2-610TT, 48mines
Sendai 3 17 Sendai 1924 8000t, 163.0x14.2x4.9m, 12b, 4gt, 90000hp, 32kts, 450p; 64belt, 29deck; 7x1-140/50, 2x2-25/60, 1x4-13.2/76, 4x2-610TT, 48mines, 1seaplane (1 E7K)
18 Naka 1925
19 Jintsu 1925
Mogami 4 20 Mogami 1935 15057(20, 21)-13881(22, 23)t, 200.6x20.6(20, 21)-20.2(22, 23)x5.5(20, 21)-5.9(22, 23)m, 10b(20, 21)-8b(22, 23), 4gt, 152000hp, 35kts, 850p; 100belt, 60deck, 25turrets; 5x3-155/60, 4x2-127/40, 4x2-25/60, 2x2-13.2/76, 4x3-610TT, 3seaplanes (1 E7K, 2 E8N)
21 Mikuma 1935
22 Suzuya 1937
23 Kumano 1937

TORPEDO SHIPS

DD
Momo 3 1 Momo 1916 1080t, 85.6x7.7x2.3m, 4b, 2gt, 16000hp, 31.5kts, 110p; 3x1-120/40, 2x3-450TT
2 Hinoki 1917
3 Yanagi 1917
Momi 8
4 Take 1919 1020t, 85.3x7.9x2.4m, 3b, 2gt, 21500hp, 36kts, 110p; 3x1-120/45, 2x2-533TT, 20mines, MS
5 Nire 1920
6 Kaki 1920
7 Kuri 1920
8 Tsuga 1920
9 Ashi 1921
10 Hasu 1922
11 Sumire 1923
Minekaze 11
12 Sawakaze 1920 1650(12, 14)-1800(13, 15-22)t, 102.6x9.0x2.9m, 4b, 2gt, 38500hp, 39(12, 14)-36(13, 15-22)kts, 148p; 4x1-120/45(12, 13, 15-22), 2x1-120/45(14), 3x2-533TT(12, 13, 15-22), 20mines(12, 13, 15-22)
13 Hakaze 1920
14 Yakaze 1920
15 Akikaze 1921
16 Shiokaze 1921
17 Yukaze 1921
18 Hokaze 1921
19 Tachikaze 1921
20 Nokaze 1922
21 Namikaze 1922
22 Numakaze 1922
Kamikaze 9 23 Kamikaze 1922 1720t, 102.6x9.1x2.9m, 4b, 2gt, 38500hp, 37.2kts, 148p; 4x1-120/45, 3x2-533TT, 4DCT, 20mines, sweeps
24 Asakaze 1923
25 Harukaze 1923
26 Matsukaze 1924
27 Hatakaze 1924
28 Oite 1925
29 Hayate 1925
30 Asanagi 1925
31 Yunagi 1925
Wakatake 7 32 Wakatake 1922 1300(32, 34)-1100(33, 35-38)t, 85.3x7.9x2.5m, 3b, 2gt, 21500hp, 31(32, 34)-35.5(33, 35-38)kts, 110p; 3x1-120/45, 2x2-533TT, 20mines, MS
33 Kuretake 1922
34 Sanae 1923
35 Asagao 1923
36 Fuyo 1923
37 Karukaya 1923
38 Yugao 1924
Mutsuki 12 39 Kisaragi 1925 1772t, 102.7x9.2x3.0m, 4b, 2gt, 38500hp, 37.2kts, 150p; 4x1-120/45, 1x2-25/60(40, 44-48), 2x3-610TT, 2DCT, 16mines, MS
40 Satsuki 1925
41 Mutsuki 1926
42 Yayoi 1926
43 Uzuki 1926
44 Fumizuki 1926
45 Kikuzuki 1926
46 Minazuki 1927
47 Nagatsuki 1927
48 Mikazuki 1927
49 Mochizuki 1927
50 Yuzuki 1927
Fubuki 19 51 Fubuki 1928 2570t, 118.4x10.4x3.2m, 4b, 2gt, 50000hp, 34kts, 197p; 3x2-127/50, 2x2-25/60, 3x3-610TT, 2DCT, 18mines
52 Shinonome 1928
53 Usugumo 1928
54 Shirakumo 1928
55 Isonami 1928
56 Shirayuki 1928
57 Murakumo 1928
58 Hatsuyuki 1929
59 Uranami 1929
60 Shikinami 1929
61 Ayanami 1930
62 Asagiri 1930
63 Yugiri 1930
64 Amagiri 1930
65 Sagiri 1931
66 Oboro 1931
67 Akebono 1931
68 Ushio 1931
69 Sazanami 1932
Akatsuki 4 70 Akatsuki 1932 2560t, 118.4x10.4x3.3m, 3b, 2gt, 50000hp, 34kts, 197p; 3x2-127/50, 2x2-25/60, 3x3-610TT, 2DCT, 18mines
71 Ikazuchi 1932
72 Inazuma 1932
73 Hibiki 1933
Hatsuharu 6 74 Hatsuharu 1933 2240t, 109.5x10.0(74-77)-10.3(78, 79)x3.0m, 3b, 2gt, 42000hp, 33.3kts, 200p; (2x2+1x1)-127/50, 2x1-13.2/76, 2x3-610TT, 2DCT
75 Nenohi 1933
76 Hatsushimo 1934
77 Wakaba 1934
78 Yugure 1935
79 Ariake 1935
Shiratsuyu 10 80 Shiratsuyu 1936 2090t, 110.0x9.9x3.5m, 3b, 2gt, 42000hp, 34kts, 180p; (2x2+1x1)-127/50, 2x1-13.2/76, 2x4-610TT, 2DCT
81 Shigure 1936
82 Murasame 1937
83 Yudachi 1937
84 Samidare 1937
85 Harusame 1937
86 Yamakaze 1937
87 Kawakaze 1937
88 Umikaze 1937
89 Suzukaze 1937
Asashio 10 90 Asashio 1937 2500t, 118.3x10.4x3.7m, 3b, 2gt, 50000hp, 35kts, 200p; 3x2-127/50, 2x2-25/60, 2x4-610TT, 2DCT
91 Oshio 1937
92 Michishio 1937
93 Arashio 1937
94 Natsugumo 1938
95 Yamagumo 1938
96 Minegumo 1938
97 Asagumo 1938
98 Arare 1938
99 Kasumi 1938
Kagero 2 100 Kagero 1939 2600t, 118.5x10.8x3.8m, 3b, 2gt, 52000hp, 35kts, 240p; 3x2-127/50, 2x2-25/60, 2x4-610TT, 2DCT
101 Shiranui 1939
TB Kawasemi 1 1 Kawasemi 1907 96t, 41.1x4.8x2.4m, 1b, 1vte, 1200hp, 23kts, 40p; 2x1-47/40, (1+2x1)-356TT
Tomozuru 4 2 Chidori 1933 815t, 82.0x7.4x2.8m, 2b, 2gt, 11000hp, 28kts, 113p; 3x1-120/45, 1x2-533TT, 2DCT
3 Tomozuru 1934
4 Manazuru 1934
5 Hatsukari 1934
Otori 8 6 Otori 1936 1040t, 88.5x8.2x2.8m, 2b, 2gt, 19000hp, 30.5kts, 113p; 3x1-120/45, 1x1-40/62, 1x3-533TT, 2DCT
7 Hiyodori 1936
8 Hayabusa 1936
9 Kasasagi 1937
10 Hato 1937
11 Sagi 1937
12 Kari 1937
13 Kiji 1937

SUBMARINES

SS L1 1 1 RO51 1920 893/1195t, 70.6x7.2x3.9m, 2d/em, 2400/1600hp, 17/8kts, 48p, 60m; 1x1-76/23, 6-450TT
L2 1
2 RO56 1922 893/1195t, 70.6x7.1x3.9m, 2d/em, 2400/1600hp, 17/8kts, 48p, 60m; 1x1-76/23, 4-450TT
L3 3 3 RO57 1922 897/1195t, 76.2x7.2x4.0m, 2d/em, 2400/1600hp, 17/8kts, 48p, 60m; 1x1-76/40, 4-533TT
4 RO58 1922
5 RO59 1923
K4 3 6 RO26 1923 770/1080t, 74.2x6.1x3.7m, 2d/em, 2600/1200hp, 17/9kts, 45p, 45m; 1x1-76/23, 4-533TT
7 RO27 1924
8 RO28 1923
KT 3
9 RO30 1924 665/1030t, 74.2x6.1x3.7m, 2d/em, 1200/1200hp, 13/8kts, 43p, 75m; 1x1-120/45, 4-533TT
10 RO31 1927
11 RO32 1924
L4 9 12 RO60 1923 996/1322t, 76.2x7.4x3.8m, 2d/em, 2400/1600hp, 16.5/9kts, 47p, 60m; 1x1-76/40, 6-533TT
13 RO61 1924
14 RO62 1924
15 RO63 1924
16 RO64 1925
17 RO65 1926
18 RO66 1927
19 RO67 1926
20 RO68 1925
KD1 1 21 I51 1924 1500/2430t, 91.4x8.8x4.6m, 2d/em, 2600/1000hp, 14.5/6.2kts, 60p, 60m; 1x1-120/45, 8-533TT
KD2 1 22 I52 1925 1500/2500t, 100.9x7.6x5.1m, 2d/em, 6800/2000hp, 22/10kts, 60p, 60m; 1x1-120/45, 1x1-76/40, 8-533TT
J1 4 23 I1 1926 2135/2791t, 97.5x9.2x5.0m, 2d/em, 6000/2600hp, 18/8kts, 92p, 80m; 2x1-140/40, 6-533TT
24 I2 1926
25 I3 1926
26 I4 1929
KD3a 4 27 I53 1927 1800/2300t, 100.6x8.0x4.8m, 2d/em, 6800/1800hp, 20/8kts, 64p, 60m; 1x1-120/45, 8-533TT
28 I54 1927
29 I55 1927
30 I58 1928
KRS 4 31 I21 1927 1383/1768t, 85.2x7.5x4.4m, 2d/em, 2400/1100hp, 14.5/7kts, 51p, 75m; 1x1-140/40, 4-533TT, 42mines
32 I22 1927
33 I23 1928
34 I24 1928
KD3b 4 35 I56 1929 1800/2300t, 101.0x7.9x4.9m, 2d/em, 6800/1800hp, 20/8kts, 79p, 60m; 1x1-120/45, 8-533TT
36 I57 1929
37 I59 1930
38 I60 1929
KD4 3 39 I61 1929 1720/2300t, 97.7x7.8x4.8m, 2d/em, 6000/1800hp, 20/8.5kts, 58p, 60m; 1x1-120/45, 6-533TT
40 I62 1930
41 I64 1930
KD5 3 42 I65 1932 1705/2330t, 97.7x8.2x4.7m, 2d/em, 6000/1800hp, 20.5/8.2kts, 75p, 75m; 1x1-100/50, 1x1-13.2/76, 6-533TT
43 I66 1932
44 I67 1932
J1M 1 45 I5 1932 2243/2921t, 97.5x9.1x4.9m, 2d/em, 6000/2600hp, 18/8kts, 93p, 80m; 1x1-140/40, 6-533TT, 1seaplane (1 E9W)
KD6a 6 46 I68 1934 1785/2440t, 104.7x8.2x4.6m, 2d/em, 9000/1800hp, 23/8.2kts, 84p, 70(46, 47)-75(48-51)m; 1x1-120/45(49-51), 1x1-100/50(46-48), 1x1-13.2/76, 6-533TT
47 I69 1935
48 I70 1935
49 I71 1935
50 I72 1937
51 I73 1937
J2 1 52 I6 1935 2243/3061t, 98.5x9.1x5.3m, 2d/em, 8000/2600hp, 20/7.5kts, 97p, 80m; 1x1-127/40, 1x1-13.2/76, 6-533TT, 1seaplane (1 E9W)
K5 2 53 RO33 1935 940/1200t, 75.7x6.7x4.0m, 2d/em, 2900/1200hp, 19/8.2kts, 61p, 75m; 1x1-76/40, 1x1-13.2/76, 4-533TT
54 RO34 1937
J3 2 55 I7 1937 2525/3538t, 109.3x9.1x5.3m, 2d/em, 11200/2800hp, 23/8kts, 100p, 100m; 1x1-140/40, 2x1-13.2/76, 6-533TT, 1seaplane (1 E9W)
56 I8 1938
KD6b 2 57 I74 1938 1810/2564t, 105.0x8.2x4.6m, 2d/em, 9000/1800hp, 23/8kts, 84p, 80m; 1x1-120/45, 1x2-13.2/76, 6-533TT
58 I75 1938
No71 1 59 No71 1938 213/240t, 42.8x3.3x3.1m, 1d/em, 300/1800hp, 13.1/21.3kts, 11p, 85m; 3-450TT
SSX A 20 1 - 20 HA1 - 20 1936 - 1939 /45t, 23.9x1.9x1.9m, 1em, 600hp, 19/24kts, 2p; 2-450TT

ESCORTS

DE Minekaze 2 1 P1 1920 1700t, 102.6x9.0x2.9m, 2b, 2gt, 19250hp, 22kts, 148p; 2x1-120/45, 5x2-25/60, 2DCT, 20mines
2 P2 1921
Momi 9 3 P31 1920 1162t, 85.3x7.9x2.4m, 2b, 2gt, 12000hp, 18kts, 110p; 2x1-120/45, 3x2-25/60, 4DCT, 20mines
4 P32 1920
5 P33 1921
6 P34 1921
7 P35 1921
8 P36 1921
9 P37 1922
10 P38 1922
11 P39 1922
PC Ch1 2 1 Ch1 1934 400t, 65.3x5.9x2.0m, 2d, 3400hp, 21kts, 45p; 1x2-40/62, 2DCR
2 Ch2 1934
Ch3 1 3 Ch3 1936 284t, 56.1x5.6x2.2m, 2d, 2500hp, 20kts, 45p; 1x2-40/62, 2DCR
Ch51 2 4 Ch51 1937 175t, 45.0x4.8x1.7m, 2d, 3000hp, 23kts, 41p; 1x1-40/62, 2DCT
5 Ch52 1937
Ch53 1 6 Ch53 1937 180t, 45.0x4.8x1.7m, 2b, 2gt, 3000hp, 23kts, 41p; 1x1-40/62, 2DCT
Ch4 9 7 Ch4 1938 309t, 56.2x5.6x2.2m, 2d, 2600hp, 20kts, 59p; 1x2-40/62, 2DCT
8 Ch5 1938
9 Ch6 1939
10 Ch7 1938
11 Ch8 1938
12 Ch9 1939
13 Ch10 1939
14 Ch11 1939
15 Ch12 1939

OTHER FIGHTING SHIPS

PG
Saga 1 1 Saga 1912 885t, 69.0x9.0x2.2m, 2b, 2vte, 1600hp, 15kts, 98p; 1x1-120/45, 3x1-76/40
Ataka 1 2 Ataka 1923 1094t, 71.7x9.8x2.3m, 2b, 2vte, 1700hp, 16kts, 118p; 1x1-120/45, 2x1-76/40, 4x2-13.2/76, 1DCT
Atada 1 3 Atada 1930 1520t, 82.3x10.5x3.4m, 3b, 2vte, 4000hp, 15kts, 173p; 3x1-76/40, 2x2-13.2/76
APG - 12 1 Akitsu Maru 1936   1038brt, 60.0x10.0x4.9m, 1vte, 670hp
2 Daigen Maru No7 1937   1289brt, 66.8x10.9x5.6m, 1vte
3 Hokoku Maru 1936   1274brt, 66.8x10.9x5.6m, 1vte, 1000hp
4 Kwainei Maru 1920   1010brt, 60.9x9.3x5.7m, 1vte, 670hp
5 Nissho Maru No12 1936   1199brt, 67.2x10.3x5.7m, 1vte, 810hp
6 Tosho Maru 1936   1289brt, 66.8x10.9x5.6m, 1vte, 1000hp
7 Giyu Maru 1938   877brt
8 Hyakufuku Maru 1928   986brt
9 Kiri Maru No8 1937   945brt
10 Shinko Maru No1 1938   934brt
11 Shosei Maru 1929   998brt
12 Unkai Maru No10 1939   851brt
PR Toba 1 1 Toba 1911 291t, 55.9x8.2x0.8m, 2b, 3vte, 1400hp, 15kts, 59p; 2x1-76/40
Seta 4 2 Seta 1923 400t, 56.1x8.2x1.0m, 2b, 2vce, 2100hp, 16kts, 62p; 2x1-76/40
3 Kataka 1923
4 Hira 1923
5 Hozu 1923
Atami 2 6 Atami 1929 249t, 46.3x6.3x0.9m, 2b, 2vce, 1300hp, 16.7kts, 77p; 1x1-76/23, 1x1-13.2/76
7 Futami 1930
Kotaka 1 8 Kotaka 1930 63t, 30.5x4.9x0.6m, 2d, 540hp, 15kts
Fushimi 1 9 Fushimi 1939 368t, 50.3x9.8x1.3m, 2b, 2gt, 2200hp, 17kts, 64p; 1x1-76/23, 1x2-25/60

COASTAL FORCES

PT CMB-55 1 1 No1149 1920 14t, 16.8x3.4x1.0m, 2pe, 1000hp, 40kts, 5p; 2-450TT, 1DCR
ex-Chinese 1 2 unknown 1935 14t, 16.8x3.4x1.0m, 2pe, 1500hp, 38kts, 5p; 2-450TT
YPR 19m 48 1 - 48 No3537 etc 1936 - 1938 10t, 19.0x4.0x0.3m, 1pe(as), 500hp, 19kts; 100men
15m 40 49 - 88 No1035 - 1038 etc 1938 - 1939 No picture 10t, 15.0x3.3x0.6m, 1-2pe, 120hp, 11kts; 1x1-12.7(3 units)

AMPHIBIOUS SHIPS

LAVPD Sinshu Maru 1 1 Shinshu Maru 1935 11800t, 156.0x22.0x8.2m, b, 2gt, 8000hp, 19kts, 220p; 8x1-75/44, 20seaplanes (20 E7K+ E8N), 29 Daihatsu LC, 2200troops
LC 14m Daihatsu ~200 1 - 200 No5029 etc 1935 - 1939 20t, 14.6x3.4x0.8m, 1d, 60hp, 7.5kts, 5p; 70men or 1 7.5t tank

MINE WARFARE

ML Tokiwa 1 1 Tokiwa 1899 10500t, 134.7x20.5x7.4m, 8b, 2vte, 9000hp, 16kts, 726p; HN 178belt, 76deck, 152turrets, 356CT; 4x1-152/40, 3x1-76/40, 2x1-40/62, 500mines
Natsushima 11
2 Toshima 1915 435t, 45.7x7.6x2.3m, 1b, 1vte, 600hp, 12.8kts, 40p; 2x1-76/40, 120mines, MS
3 Kuroshima 1915
4 Ashizaki 1916
5 Katoku 1916
6 Kurokami 1917
7 Katashima 1917
8 Ento 1917
9 Enoshima 1919
10 Kurosaki 1921
11 Ninoshima 1920
12 Washizaki 1921
Katsuriki 1 13 Katsuriki 1917 2000t, 73.1x11.9x4.3m, 2b, 2vte, 1800hp, 13kts, 2x1-76/40, 150mines
Shirataka 1 14 Shirataka 1929 1900t, 84.0x11.6x3.1m, 2b, 2vte, 2000hp, 16kts, 2x1-120/45, 100mines
Itsukushima 1 15 Itsukushima 1929 2408t, 107.5x11.8x3.2m, 3d, 3000hp, 17kts, 235p; 3x1-140/50, 2x1-47/30, 2x2-13.2/76, 300mines, 2DCT
Kamome 2 16 Kamome 1929 557t, 68.8x7.2x2.1m, 2b, 2vte, 2500hp, 19kts, 56p; 1x1-76/40, 1x1-13.2/76, 120mines
17 Tsubame 1929
Yaeyama 1 18 Yaeyama 1932 1384t, 93.5x10.7x2.8m, 2b, 2vte, 4800hp, 20kts, 150p; 2x1-120/45, 2x1-13.2/76, 185mines
Natsushima 2 19 Natsushima 1933 510t, 70.0x7.5x1.9m, 2d, 2300hp, 19kts, 74p; 2x1-76/40, 1x1-13.2/76, 120mines, MS
20 Nasami 1934
Sarushima 1 21 Sarushima 1934 585t, 70.0x7.5x1.9m, 2d, 2100hp, 18kts; 2x1-76/40, 1x1-13.2/76, 120mines, MS
Okinoshima 1 22 Okinoshima 1936 5000t, 124.5x15.7x5.5m, 4b, 2gt, 9000hp, 20kts, 445p; 2x2-140/50, 2x1-76/40, 2x2-13.2/76, 500mines, 1seaplane (1 E7K)
Sokuten 3 23 Sokuten 1938 750t, 75.5x7.9x2.6m, 2d, 3600hp, 20kts, 100p; 1x2-40/62, 1x2-13.2/76, 120mines
24 Shirakami 1939
25 Kyosai 1939
Hatsutaka 1 26 Hatsutaka 1939 1890t, 90.9x11.3x4.4m, 3b, 2gt, 6000hp, 20kts, 199p; 2x2-40/62, 2x2-13.2/76, 360mines
MS W1 4 1 W1 1923 807t, 76.3x8.0x2.3m, 3b, 2vte, 4000hp, 20kts, 92p; 2x1-120/45, MS
2 W2 1923
3 W3 1923
4 W4 1925
W5 2 5 W5 1929 826t, 77.0x8.2x2.2m, 3b, 2vte, 4000hp, 21kts, 87p; 2x1-120/45, 1x1-13.2/76, MS
6 W6 1929
W13 4 7 W13 1933 800t, 74.0x8.2x2.1m, 2b, 2vte, 3200hp, 18kts, 98p; 2x1-120/45, 2x1-13.2/76, MS
8 W14 1933
9 W15 1934
10 W16 1934
W17 2 11 W17 1936 707t, 72.5x7.9x2.5m, 2b, 2gt, 3200hp, 19kts, 98p; 2x1-120/45, 2x1-13.2/76, MS
12 W18 1936
W7 6 13 W7 1938 750t, 72.5x7.9x2.0m, 2b, 2gt, 3850hp, 20kts, 88p; 3x1-120/45, 1x2-25/60, MS
14 W8 1939
15 W9 1939
16 W10 1939
17 W11 1939
18 W12 1939
AMS - 4 1 Takasago Maru 1921   275brt
2 Tamasono Maru No1 1920   313brt
3 Tamasono Maru No2 1920   316brt
4 Tamasono Maru No3 1920   316brt

NAVAL AVIATION (approximately, maximal number of delivered planes signed)

Deck planes F: 221 A4N1, 988 A5M1, A5M2a, A5M2b and A5M4 (delivery till 1941); DB: 163 D1A1, 428 D1A2 (delivery till 1940), 470 D3A1 (delivery till 1942);TB: 205 B4Y1 (delivery till 1940), 125 B5M1, 500 B5N1 (delivery till 1940);R: 20 C5M1, 30 C5M2 (delivery till 1940)
Seaplanes R: 85 E4N2, 185 E7K1, 345 E7K2 (delivery till early 1941), 755 E8N1 and E8N2 (delivery till early 1940), 35 E9W1, 15 E10A1, 17 E11A1 (delivery till 1940)

 

 

 

Ivan Gogin, 2010-14